46
keripolitik samt en ophugningsbølge af hidtil uset omfang
fik i 1993 Fiskeri- og Søfartsmuseets medarbejdere til at
fortsætte arbejdet med samtidsdokumentation, og det resul-
terede i fornyede analyser af erhvervets situation.
De nære kontakter til det esbjergensiske fiskeri blev så-
ledes vedligeholdt og udbygget i 1990’erne, og det resul-
terede i 1996 i en aftale med fiskemelsfabrikken Esbjerg
Fiskeindustri a.m.b.a. (det nuværende Triple Nine) om ud-
arbejdelsen af en publikation om industrifiskeriets historie
i anledning af 50-året i 1998 for fiskemelsproduktionens
opstart i Esbjerg. Poul Holm, Søren Toft Hansen og Søren
Byskov blev engageret til at udføre et projekt, som skulle
dokumentere industrifiskeriets historie, og i et konstruktivt
samarbejde med en lang række medarbejdere, fiskere og
andelshavere blev resultatet, at bogen
Proteiner fra havet
kunne præsenteres i januar 1998 som den første samlede
fremstilling af industrifiskeriets historie i Esbjerg. Samtidig
med udarbejdelsen af bogen havde fotograf Jens Christian
Top udarbejdet en dokumentarfilm om industrifiskeriet
og fiskemelsfabrikkerne i Esbjerg, og som en udløber af
samarbejdet med museet gennemførte han i 1999 et foto-
dokumentationsprojekt om bord på E 100
Betty Børsmose
,
hvilket resulterede i publikationen og særudstillingen ”På
tobisfiskeri” i år 2000.
1990’ernes store strukturforandringer i dansk fiskeri i
almindelighed og Esbjerg-fiskeriet i særdeleshed afstedkom
i 1997 en henvendelse til Center for Maritim og Regional
Historie fra Esbjerg kommune og en kreds af interessenter
omkring Esbjerg fiskerihavn. Langt over 1000 arbejdsplad-
ser var forsvundet fra den esbjergensiske fiskerisektor og fi-
skeindustri siden midten af 1980’erne, og man ønskede gen-
nemført et projektarbejde, som kunne afklare mulighederne
og potentialerne for fornyet vækst og aktivitet på fiskerihav-
nen - hvad enten der var tale om ny fiskeindustri eller anden
form for erhvervsaktivitet. I samarbejde med Institut for
Fiskeriforvaltning og Kystsamfundsudvikling i Hirtshals
udarbejdede Poul Holm og Søren Byskov herefter en kort-
lægning af fiskerihavnens erhvervsmæssige struktur samt et
idékatalog over mulige fremtidige udnyttelsesmuligheder og
aktiviteter i relation til fiskerihavnen. To af de konkrete re-
sultater af arbejdet blev en detaljeret konsulentgennemgang
af beddingsfunktionens vækstpotentiale i Esbjerg - udført af
COWI Consult - samt oprettelsen af det første fiskeriorien-
terede generationsskifteselskab i Danmark. Sidstnævnte fik
base på fiskemelsfabrikken Triple Nine og havde deltagelse
af en række aktører inden for den esbjergensiske fiskeri-
sektor.
Forandringerne i det danske fiskeris eksistensvilkår fort-
satte efter årtusindskiftet, og efterhånden forsvandt grund-
laget for en stor del af Esbjergs fiskerflåde. I 2002 lukkede
Esbjerg Fiskeauktion, og i 2005 fik man også første gang
et fingerpeg om, at der ville blive lukket for landinger af
industrifisk i Esbjerg. I den forbindelse stillede museets
særudstilling i 2005 spørgsmålet ”Hvad blev der af Esbjerg-
fiskeriet?”, og i de undersøgelser, som forsøgte at klarlægge
det spørgsmål, nåede Søren Byskov frem til, at det næppe
var hverken EU, biologerne eller Fiskeriministeriet, som
havde den største del af skylden for, at snurrevodsfiskeriet
forsvandt fra Esbjerg, som frem til 1980’erne var Danmarks
største fiskerby. Snarere drejede det sig om, at det tidligere
så udbredte fiskerierhverv ikke længere formåede at rekrut-
tere unge mennesker til et slidsomt arbejdsliv på havet, ef-
terhånden som konkurrencen fra offshoreindustri og storby-
ens øvrige uddannelses- og jobtilbud blev større og større.
Mange fiskerfamilier havde gennem årene gjort, hvad de
kunne for at undgå, at sønnerne skulle blive fiskere, og re-
sultatet så man i Esbjerg i 1990’erne: En by i rivende udvik-
ling med fremgang for industri, erhverv og uddannelsesliv -
bortset fra fiskerflåden, der gennem årene med positive tal
på bundlinien havde gjort en stor indsats for at sende ”sine
sønner” videre ud i livet, væk fra det hårde liv på dækket.
De forskellige undersøgelser af aspekter inden for
Esbjerg-fiskeriet opfyldte et behov for at klarlægge, hvad
der overordnet må anses for at være en af de mest dramatiske
lokale forandringsprocesser i dansk fiskeri, som har fundet
sted i Fiskeri- og Søfartsmuseets 40-årige levetid, men gen-
nem en række undersøgelser beskæftigede museet sig også
med mere generelle udviklingstræk i fiskeriet. I 2002 gen-
nemførte forskningsassistent Morten Karnøe Søndergaard
således et større forskningsarbejde i samarbejde med mu-
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...240