43
som samlingen voksede, steg også behovet for at kombinere
indsamlingerne med en øget viden om fiskeriet og fisker-
samfundene ved de danske kyster. Undersøgelsesaktiviteten
inden for fiskeriet hang således i de første år snævert sam-
men med indsamlingskampagnerne, hvilket blandt andet
kom til udtryk i Andreas Møllers undersøgelse af levevil-
kår og næringsveje i marsken fra årene omkring 1970 samt
de etnologiske undersøgelser af fiskerbyen Bagenkop, som
blev startet op i 1973 på et indsamlingstogt med museets
nyindkøbte kutter, E 1
Claus Sørensen
. Den drivende kraft
i den fiskerihistoriske forskning på museet i de første 16 år
var museumsinspektør Alan Hjorth Rasmussen, som med
stor energi satte flere større projekter i værk. I de tidlige
år omkring indvielsen af det nye museum stod undersøgel-
ser af Nordsø-fiskeriet, herunder både Esbjerg-fiskeriet og
kystfiskeriet fra den jyske vestkyst, i centrum. Ikke mindst
Hjorth Rasmussens arbejde med Nordsø-fiskeriet under
besættelsen vakte interesse i vide kredse. Museets arbejde
med fiskeriundersøgelser var frem til 1981 i stigende grad
præget af Hjorth Rasmussens store indsats inden for sam-
tidsdokumentation, der kulminerede i årene 1976-1979 med
projektet ”Fremtidsperspektiver for dansk havfiskeri”, hvor
museet aktivt deltog i planlægning og dokumentation af en
række Nordsø-fiskeres forsøgsfiskerier.
1970’erne var en turbulent tid i det danske fiskerier-
hverv, og i dette tidsrum gjorde museet en stor indsats for at
dokumentere fiskeriets aktuelle udvikling med hensyn til ny
teknologi. En række større indsamlinger af data vedrørende
fiskerflåden og fiskeriets udøvere blev således sikret for
eftertiden og befinder sig fortsat til rådighed for forsknin-
gen i Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiver. Der blev i Hjorth
Rasmussens arbejde også plads til undersøgelser, som se-
nere i 1980’erne skulle resultere i større publikationer, her-
under om Hvide Sande-fiskeriets udvikling siden slusens
indvielse i 1931 samt om drivvodfiskeriet i de indre danske
farvande i 1870’erne og 1880’erne. Sidstnævnte kastede nyt
lys over fiskeriets rolle i Danmark i perioden umiddelbart
før det danske havfiskeris gennembrud med snurrevoddets
fremmarch på Nordsøen efter århundredskiftet.
Mod slutningen af 1980’erne påbegyndte museums-
inspektør Poul Holm sit arbejde med forskning inden for
dansk og nordeuropæisk fiskerihistorie, og i første omgang
koncentreredes kræfterne om en dybere forståelse af dansk
fiskeris særlige kendetegn sammenlignet med eksempelvis
det britiske havfiskeri. Resultaterne blev publiceret i mu-
seets nye årbog,
Sjæk’len
, som også i de følgende år blev
et vigtigt forum for publikation af museets forskning inden
for såvel ældre fiskerihistorie som det helt aktuelle fiskeri-
erhvervs eksistensbetingelser og fremtidsperspektiver.
I 1991 afsluttede Poul Holm et mangeårigt arbejde om
Kattegat-Skagerrak regionens maritime historie med publi-
Museumsinspektør Alan Hjorth Rasmussen med nyerhvervelsen
af flaget fra den minesprængte kutter E 426 JOSSE.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...240