36
af dette blev der i 1976 lanceret en landsdækkende udstil-
ling på 36 danske museer med titlen ”Det daglige brød -
danske museer fortæller om ressourcer”, og Nationalmuseet
i Brede udgav en bog med samme titel med bidrag af Svend
Tougaard om fiskeriet.
Arbejdet med fiskeribiologien betød, at Direktoratet
for Søfartsuddannelserne opfordrede Svend Tougaard til
fra begyndelsen blev fagligt involveret i det trilaterale sam-
arbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland omkring
Vadehavets beskyttelse, og museet blev af Miljøministeriet
bedt om at arrangere det første trilaterale videnskabelige
symposium, som blev afholdt i Ribe i 1978 og det femte i
1987 i Esbjerg. Begge gange var museets personale redak-
tører af den efterfølgende publikation.
Med beslutningen om bygningen af Det fremskudte Dige
ud for Tøndermarsken påtog museet sig en række projekter,
der skulle afklare effekterne af diget, og den naturhistoriske
afdeling koordinerede den tværfaglige forskning for Miljø-
ministeriet i et EF-projekt vedr. miljøundersøgelser i den
etablerede saltvandssø bag diget samt opbygningen af ud-
stillingen ved Vidåslusen betalt af Skov- og Naturstyrelsen
og EF.
Som en anerkendelse af museets indsats i Vadehavet
kom Prins Philip i sin egenskab af International Præsident
for WWF, Verdensnaturfonden, til Fiskeri- og Søfartsmuse-
et i 1987 for at tildele akvariebiolog Svend Tougaard WWF-
Internationals pris for videnskabelig og formidlingsmæssig
indsats.
Fiskeribiologi
Sideløbende med vadehavsundersøgelserne påbegyndte den
naturhistoriske afdeling et litteraturstudium om fiskeres-
sourcer og fiskeriets udnyttelse af disse. Dette resulterede i
en udstilling i 1971 om fiskeribiologi ”Fisk - fisker - biolog
- Treklang eller disharmoni”, med tilknyttede foredragsafte-
ner og offentlige møder med fiskere og Danmarks Fiskeri-
undersøgelsers biologer. Fiskeriet var dengang på sit højeste
i Esbjerg med over 600 kuttere, og fangsterne i Nordsøen
var på det absolut højeste nogensinde. Konklusionen den-
gang var helt entydig, at hvis man fortsatte overudnyttelsen
af fiskebestandene, ville de gå drastisk tilbage i løbet af en
årrække - en forudsigelse, som i dag i uhyggelig grad er
kommet til at holde stik.
Afledt af dette udarbejdede Svend Tougaard en publika-
tion om overfiskning, som resulterede i et samarbejde med
Danmarks Lærerhøjskole om de didaktiske problemstillin-
ger om formidling af disse vanskelige emner. I forlængelse
Svend Tougaard med en kasse med sandorm i museets første tid.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...240