31
Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelsesformænd:
Lektor Arne Espegaard 1962-1971
Lektor Karl Erik Jensen 1971-1974
Fiskeskipper Hakon Svendsen 1974-1980
Skoleinspektør Jørgen Slivsgaard 1980-1987
Undervisningskonsulent Hans-Jørgen Laustsen 1987-1992
Fiskeskipper Andreas Thygesen 1992-1993
Havnechef Erik Clausen 1993-
Fiskeri- og Søfartsmuseets faglige ledere:
Mag. art. Alan Hjorth Rasmussen 1966-1982
Cand. mag. Horst Meesenburg 1982-1988
Cand. mag. Morten Hahn-Pedersen 1988-
teligt velkommen - og ud fra princippet om synergi bidrage
til at udvikle.
I 1968 var Danmark mediemæssigt dækket via en en-
kelt fjernsynskanal, et par radiokanaler og en mængde
landsdækkende, regionale og lokale dagblade. I 2008 har
vi flere landsdækkende TV-kanaler, satellit-TV, internet og
et betragteligt reduceret antal dagblade. Det er med andre
ord ikke længere helt så enkelt at nå et større publikum. Via
aktuel formidling af ny viden fra museets forskningsfront,
er det dog i flere sammenhænge lykkedes at slå igennem til
den brede samfundsdebat. Sideløbende hermed har museet
gennem den seneste halve snes år haft egne hjemmesider
på internettet og senest i 2007 oprettet en helt ny og tek-
nisk ajourført hjemmeside under adressen
.
Museet vil også fremover styrke internetformidlingen sam-
tidig med, at man på anden vis fortsætter mere traditionel
formidling og markedsføring af institutionen.
Museet passerede i 2007 gæst nr. 6 million siden åbnin-
gen i 1968, hvilket svarer til et årsgennemsnit på 150.000
besøgende gennem hele museets levetid. Undervejs har der
været betydelige udsving i besøgstallene - ikke mindst i de
senere år, hvor et stadigt mere intenst attraktionsbyggeri
kombineret med et fald på 7 millioner tyske overnatninger
i Danmark siden 1998 har sat hele det danske attraktions-
marked under alvorligt pres. Via spredning af egenfinansie-
ringen fra at være primært entrébetinget til også at omfatte
en stadig bredere vifte af sidesalgsaktiviteter, er det dog
lykkedes Fiskeri- og Søfartsmuseet at komme gennem disse
udfordringer uden på nogen måde at reducere aktivitetsni-
veauet, og museet står i dag godt rustet til at møde fremti-
dens udfordringer
20
.
Fiskeri- og Søfartsmuseet er i dag et museum, som er in-
ternationalt orienteret og lokalt forankret. Et museum med
muligheder og med planer for fremtiden på alle felter af
husets virksomhed. At museet er nået til en sådan position
skyldes først og fremmest en fantastisk flok af engagerede
og målrettede medarbejdere, som har sprudlet af lyst, vilje
og evne til at finde vej. Det skyldes også en række af frem-
synede bestyrelser, som har turdet tage konsekvente beslut-
ninger eller turdet følge og bakke op om strategiske beslut-
ninger fra museets til enhver tid siddende ledelse. Men det
skyldes sidst - og ikke mindst - en fabelagtig opbakning
fra Esbjerg Kommune og andre bevilgende myndigheder,
fonds, erhvervsliv og sponsorer samt en række private men-
nesker hele vejen gennem museets historie. Med dette ud-
gangspunkt har Fiskeri- og Søfartsmuseet har en god ballast
på sin videre kurs mod fremtids mål.
Fremtidens publikum.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...240