30
formering af frontpersonale, udarbejdelse af manualer og
personalehåndbøger vedrørende procedurer og sikkerhed
samt kontinuerlig indarbejdelse af handicapvenlige publi-
kumsfaciliteter ved museets udbygninger.
Enkelte udbygninger har alene været direkte rettet mod
en forbedret publikumsservice. Det var f.eks. tilfældet, da
Esbjerg Kommune i 2005 på basis af en præsentation af fle-
re års dårlige karakterer i publikums respons på museets ca-
feteria besluttede sig for en modernisering og udbygning af
cafeteriet til omkring fire millioner kr. I denne forbindelse
ændredes også den hidtidige ordning med en privat forpag-
ter af cafeteriet, så museet ved åbningen af det nye cafeteria
i sommeren 2006 selv kunne overtage driften og dermed få
hånd i hanke med kvalitet, udbud, service og sammenhæng
med husets profil. Senest har man i museets frilandsafde-
ling, som siden åbningen i 1989 løbende er blevet udbygget,
i 2007 tilføjet en maritim og handicapvenlig legeplads, som
blev realiseret via støtte fra fonds og private donatorer. I mu-
seets jubilæumsår føjes på samme vis yderligere en etape til
denne nyskabelse, der er blevet usædvanlig godt modtaget
af museets besøgende børnefamilier. Der regnes med fort-
satte udvidelser af legeområdet, og der ligger for frilands-
afdelingens vedkommende endvidere planer på bedding
omkring opførelse af relevante historiske bygninger - som
bl.a. røgeri og skibsproviantering - der ud over formidling
i museets højsæson vil åbne ekstra muligheder for tilfreds-
stillelse af publikums behov for indkøb, mad og drikke
18
.
Også her er museet klar til fremtidens udfordringer.
Status og fremtid
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg har
i dag status som statsanerkendt § 16 museum og firestjer-
net dansk turistattraktion. Via sin forskning, formidling og
forlagsvirksomhed har Fiskeri- og Søfartsmuseet opnået in-
ternational anerkendelse, og museets medarbejdere sidder
i dag på en række nøgleposter i såvel nationale som inter-
nationale forsknings- og museumsnetværk. Museets indsats
på disse områder vil naturligvis blive fortsat fremover.
Siden åbningen i 1968 har verden omkring museet æn-
dret sig ganske betydeligt. Den udvikling og de strukturelle
forandringer, som i anden halvdel af 1980’erne blev erkendt
af museets bestyrelse, er i dag ført igennem til en grad, som
man dengang end ikke kunne forestille sig. Esbjergs for-
dums så stolte fiskerflåde er reduceret til kun godt en halv
snes fartøjer, og fiskeindustri og følgeerhverv er fulgt ef-
ter. Tilsvarende reduktioner ses i det øvrige danske fiskeri.
Fiskeri- og Søfartsmuseet har ikke bare fulgt og dokumen-
teret disse forandringer tæt, men samtidig spredt sit fag-
lige net ud over stadig større geografiske områder og sta-
dig flere felter af temaet ”mennesket og havet” og hermed
også indarbejdet nye områder som f.eks. offshoreindustrien,
kystkultur og -turisme samt de store havpattedyr i museets
forskning og formidling
19
. I de kommende år vil museet in-
tensivere sin indsats på disse områder samtidig med, at de
oprindelige kerneområder fortsat vil blive dyrket.
Omkring Esbjerg Havn har især fiskeriets strukturforan-
dringer afstedkommet nye planer for udnyttelsen af havne-
områderne. Det såkaldte ”Blue View”-projekt med udbyg-
ning af havnen op mod Fiskeri- og Søfartsmuseet mod nord
med domicilbyggeri, hoteller, shoppingområder, sports- og
rekreative områder, marina og museumshavn samt kunst-
museum og et såkaldt ”Offshore House” kan medføre helt
nye udviklingsmuligheder, som vi naturligvis vil hilse hjer-
Fiskeri- og Søfartsmuseet overtog i 2006 driften af Café Fimus.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...240