23
Samtidig gennemgik omkring 1.000 kvadratmeter af muse-
ets oprindelige bygningsmasse en omfattende renovering og
fornyelse. Tilsammen stod den samlede udvidelse og om-
bygning ved den afsluttende åbning af søfartsudstillingen
i 1999 i godt 30 millioner kr. - incl. udstilling, inventar og
udstyr. Alt var udført inden for fastsat tid og budget, og ved
indvielsen også betalt via tilskud fra såvel amt og kommune
som fonds og private virksomheder.
Center for Maritim og Regional Historie
var oprettet
for en forsøgsperiode på fem år. Efter en succesfuld vi-
denskabelig bedømmelse i 1999 af centrets virksomhed lå
mulighederne åbne. Man kunne fortsætte samarbejdet med
Aarhus Universitet eller vælge et samarbejde med Syddansk
Universitet, der i mellemtiden havde etableret en campus
i Esbjerg. Ud fra hensynet til geografisk nærhed valgte
man i 2000 at indgå en aftale om et 50/50-samarbejde med
Syddansk Universitet om driften af centret. I denne forbin-
delse skiftede forskningscentrets leder, Poul Holm, stilling
fra inspektør ved museet til professor ved universitetet. I
2006 blev Poul Holm rektor for Roskilde Universitetscenter,
og posten som leder af forskningscentret blev overtaget af dr.
phil. og dr. habil. Martin Rheinheimer, som siden 2007 har
været professor i maritim og regional historie ved Syddansk
Universitet.
Forskningscentret, der i 2002 fik navneforandring
til
Center for Maritime og Regionale Studier
, omfatter i
dag knap en snes forskere fra de to moderinstitutioner.
Forskningen koncentreres inden for følgende fire hovedom-
råder; maritime studier, regional udvikling, maritim arkæo-
logi samt turisme og kulturarv. Centrets arbejde følges af
Fiskeri- og Søfartsmuseet deltager nu i talrige netværk og konferencer. Her et billede fra Center for Energi og Samfunds internationale
konference, som fandt sted i Esbjerg i februar 2007. Siden 1991 har museet været vært for godt en halv snes internationale konferencer
og større internationale arbejdsmøder.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...240