19
kommunale økonomi, der via ordningen om overførsel af
eventuelle museale driftsoverskud til kommunekassen satte
snævre grænser for museets økonomiske manøvrefrihed.
Allerede i 1988 fremsendte Fiskeri- og Søfartsmuseet de
første forhandlingsoplæg herom til Esbjerg Kommune, og
i 1990 nåede parterne frem til en ordning om såkaldt øko-
nomisk decentralisering - en såkaldt ØD-aftale. Ordningen
indebar, at kommunen påtog sig det økonomiske ansvar for
drift og vedligehold af bygningerne i museets kernekom-
pleks og herudover bidrog med et årligt tilskud til den mu-
seale drift af institutionen. Ordningens vigtigste punkt var
imidlertid, at Fiskeri- og Søfartsmuseet fremover selv kun-
ne disponere over eventuelle driftsoverskud, mens Esbjerg
Kommune omvendt blev fritaget for underskudsdækning
over for museet. Hermed opnåede Fiskeri- og Søfartsmuseet
den økonomiske manøvrefrihed, som var en forudsætning
for både en forretningsmæssig drift af institutionen og for
sikring af den fornødne dynamik til udvikling af museet
9
.
Da Fiskeri- og Søfartsmuseets mange planer ikke ville
kunne gennemføres uden eksterne samarbejdspartnere, var
det vigtigt at få udbygget museets netværk. Det krævede, at
man fik opbygget kendskabet til museets virksomhed hos
eksisterende og potentielle samarbejdspartnere såvel i mu-
seale og forskningsmæssige miljøer som blandt bevilgende
myndigheder, fonds, styrelser og i erhvervslivet. Et element
i denne strategi var udgivelse af en decideret årbog, som for-
uden en årsberetning rummede en række artikler, der strakte
sig over hele museets arbejdsområde og videreformidlede
museets forskningsresultater på dansk og i engelske resu-
méer. Årbogen skulle helst kunne uddeles gratis til både
relevante samarbejdspartnere og til museumsforeningens
medlemmer, og den skulle samtidig udgives i et fornuftigt
udstyr. En sådan produktion var dyr at etablere, og derfor
oprettede man i 1988 ”Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere” -
en ordning, hvor en række virksomheder gik ind med støtte
til årbogsudgivelsen mod til gengæld at blive synliggjort via
årbogsannoncer og opnåelse af særlige fordele som f.eks.
VIP-kort m.v. I sig selv skabte ordningen et netværk i er-
hvervslivet, som efterfølgende har vist sig at være museet
til overordentlig gavn på mange måder, men samtidig skab-
tes det økonomiske grundlag for udgivelsen af en årbog,
hvis første udgave udkom i 1989. Det må konstateres, at
årbogen, der med nærværende udgave er nået til den 20.
i rækken, både har levet op til de oprindelige hensigter og
medvirket til at profilere Fiskeri- og Søfartsmuseet
10
.
Sideløbende med disse initiativer var den store opgave
med realiseringen af den ønskede frilandsafdeling gået i
gang. Projektets overordnede idé var gennem opbygning af
en kystlandingsplads, et klitmiljø med esehytte og hjeld, et
havnemiljø med skibsværft og arbejdende værksteder og en
bunker fra 2. Verdenskrig at skabe en frilandsudstilling med
fokus på de maritime erhvervs landbaserede del i tiden fra
slutningen af 1800-tallet og frem til ca. 1950. Målet var også
på museumsbegrebets grundlag at skabe en attraktion, som
med sin kombination af historiske bygninger, arbejdende
værksteder og aktivitetsmuligheder for publikumkunne kon-
kurrere med sommerlandenes aktivitetstilbud. Projektering
og lokalplansarbejde omkring det 11.000 kvadratmeter
store område umiddelbart nord for museet var overstået i
løbet af foråret 1988. Sideløbende hermed lykkedes det i
samarbejde med Arbejdsmarkedsnævnet for Ribe Amt at få
frilandsopbygningen godkendt som beskæftigelsesprojekt,
og i maj 1988 kunne det praktiske arbejde med nedbrydning
af huse og skure på Esbjerg Havn til genopførelse på frilan-
det gå i gang. De første afsnit af frilandsafdelingen kunne
Opbygningen af værft i frilandet i foråret 1990.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...240