18
Nye koncepter
Med ansættelsen af den nye direktør, der kom fra en stilling
som souschef for Svendborg Museum og leder af dette mu-
seums søfartsafdeling, ønskede Fiskeri- og Søfartsmuseets
bestyrelse også at få intensiveret arbejdet omkring den syd-
vestjyske søfart og havnevirksomhed, som hidtil ikke havde
været et højt prioriteret satsningsområde i museets profil.
Ved sin tiltrædelse føjede Morten Hahn-Pedersen desuden
belysningen af offshoreaktiviteterne på Nordsøen til museets
arbejdsprogram. Herved fortsattes den udvidelse af museets
grundkoncept fra fiskerimuseum med tilknyttet akvarium,
som var sket med tilkomsten af sælariet i 1976, frem mod et
koncept, der satte
Mennesket og havet
som overordnet tema
for museets arbejde.
I en artikel med titlen ”På tærsklen til 90’erne - Fiskeri-
og Søfartsmuseets status og fremtid” i museets årbog for
1989 satte direktøren følgende ord på konceptudvidelsen:
På Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg
kan vi sammenfatte vort ansvarsområde i fællestemaet
”Mennesket og havet” i konstellationens bredeste betyd-
ning. Vi er henholdsvis landsdækkende og regionalt museum
for fiskeri og søfart/offshore - samt disses følgeerhverv og
afledte effekter i land. Vadehavsregionens kultur og natur -
herunder sælerne - er en af museets særlige nicher. Men
også fiskeriets fangstdyr og disses livsbetingelser, havmil-
jøet og den tiltagende forurenings indvirkning på samme
ligger inden for vort arbejdsfelt. Vort arbejde spænder i alle
henseender fra enkeltindivider til helheder, og vor opgave
består i at dokumentere og belyse tilstande, fremtrædel-
sesformer, udvikling og sammenhæng såvel isoleret som i
relation til verden omkring. De store problemer, der i dag
omgiver såvel flere af de maritime erhverv som havmiljøet
og udnyttelsen af havets ressourcer, vil i årene fremover øge
kravene både på erhvervs- og miljøsiden. Men det vil også
øge museets ansvar, idet behovet for oplysning, information
og aktualitet inden for husets arbejdsområde er større end -
måske - nogensinde før
7
.
”Mennesket og havet” var blot et af flere nye arbejdskon-
cepter, som blev anslået i denne artikel. Her lå også anslag
til de koncepter om trinvis udbygning af museets forskning,
formidling og fysiske rammer, om netværk som arbejds-
form, om styrkelse af forskningen via universitetssamarbej-
de og øget engagement i internationale forskningsfora samt
om museet som attraktion og forretning, som skulle komme
til at præge Fiskeri- og Søfartsmuseets videre udvikling
8
. På
en række af disse punkter var arbejdet allerede gået i gang.
Udgangspunktet for arbejdet var at finde en løsning
på problematikken omkring den tætte opkobling på den
Opbygning af frilandsafdelingens klitmiljø i vinteren 1988-89.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...240