14
et laboratorium, og med både Meesenburgs og Tougaards
baggrund som undervisere på seminariet i Tønder var det
straks fra museets start naturligt at udnytte disse muligheder.
Det nye tilbud vandt især genklang i den danske folkeskole,
men også højskoler, gymnasier og videregående uddannel-
ser benyttede sig heraf. Kursusaktiviteter og videreuddan-
nelsesforløb blev også elementer i denne side af museets
aktivitet, hvor et særligt kapitel i 1970’erne og 1980’erne
var medvirken ved opbygningen af uddannelserne til fiske-
skipper, fiskeriofficer i søværnet og fiskeriteknolog.
Også i forhold til det, man i dag kender som
naturvej-
ledning
, skulle Fiskeri- og Søfartsmuseet yde en pionerind-
sats. Allerede i 1971 anskaffede museet en fiskekutter, der
fik navnet E 1
Claus Sørensen
. Kutteren var primært tænkt
til at skulle anvendes i forbindelse med indsamling af fisk til
akvariet og museale undersøgelses- og indsamlingstogter,
men med sin besætning af tidligere fiskere rummede fartø-
jet også muligheder for formidling uden for museets egne
fysiske rammer. Om bord på E 1
Claus Sørensen
kunne sko-
lebørn, kursister og andre gæster komme med på et togt på
Grådyb og op i Ho Bugt, som bød på en ganske anderledes
indsigt i såvel fiskeri som Vadehavets natur, end man kunne
få i museets udstillinger. Det blev indledningen til Fiskeri-
og Søfartsmuseets naturvejledningsaktiviteter, som også
blev suppleret med guidede ture på vaden neden for museet
og på Esbjerg Havn, hvor aktiviteterne mere fik karakter af
kulturvejledning
2
.
Blandt oplevelserne på togterne med E 1 på Grådyb kun-
ne lejlighedsvis være synet af en sæl. Tilbage i 1970’erne var
den danske sælbestand i stærk tilbagegang, og i Vadehavet
var der kun nogle få hundrede sæler tilbage. Samtidig ople-
vede man, at vilde sælunger blev forladt af moderen, hvilket
var fatalt for disse unger, hvis særlige kald foranledigede
navnet
hylere
. Da hyler-fænomenet i udgangspunktet måtte
Svend Tougaard og Horst Meesenburg gav straks fra museets
start en række nye vinkler på dansk museumsformidling. Her ses
de under en naturvejledning på vaden i 1976.
Direktør Claus Sørensen foretog selv navngivningen af museets
første kutter E 1 CLAUS SØRENSEN i 1971. Han ses her sam-
men med museets daværende formand, lektor Karl Erik Jensen.
Karl Erik Jensen - også kaldet ”Galathea-Jensen” - havde sam-
men med Hakon Mielche deltaget i Galathea II-ekspeditionen i
1950-52. Han var bekendt med Mielches ideer og som deltager
i planlægningen af det kommende Fiskeri- og Søfartsmuseum
primus motor for inkorporering af saltvandsakvarium og natur-
historie i det nye museum.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...240