9
Et museum i stadig bevægelse
Fiskeri- og Søfartsmuseet 1968-2008
Af Morten Hahn-Pedersen
Den 24. april 2008 er det 40 år siden, at Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet slog dørene op for publikum i bygningerne på
Tarphagevej. Siden dengang har verden omkring museet æn-
dret sig betydeligt. Heller ikke Fiskeri- og Søfartsmuseet er
i dag, hvad det var for 40 år siden. Museet har bevæget sig
i takt med udviklingen og har undervejs været sat over for
væsentlige strategiske valg. I denne artikel opridser museets
nuværende direktør de vigtigste milepæle i museets historie
og ser afslutningsvis på institutionens status og fremtid.
Indledning
Fiskeri- og Søfartsmuseets 40-års jubilæum gør det relevant
at se tilbage og trække nogle hovedlinjer op i museets ud-
vikling frem mod det, som institutionen i dag repræsenterer.
Optakten til museets etablering og de efterfølgende knap 20
år af Fiskeri- og Søfartsmuseets eksistens er tidligere blevet
beskrevet i
Sjæk’len
nr. 8-9 (1977) og nr. 20 (1987) i for-
bindelse med henholdsvis et 15-års og et 25-års jubilæum
for museumsforeningen bag Fiskeri- og Søfartsmuseet. I
nærværende fremstilling af museets historie vil de første
års udvikling derfor kun blive opridset ganske kortfattet.
Hovedvægten i fremstillingen vil blive lagt på de seneste
20 år, som ikke tidligere har været beskrevet samlet. Da der
andetsteds i nærværende årbog også bringes en artikel om
museets forskning siden 1968, vil denne artikel kun beskæf-
tige sig med forskningen på de punkter, hvor den direkte har
haft betydning for museets udvikling og strategi. Som det
vil fremgå af det følgende, er der nok at skrive om endda.
Fra ide til virkelighed
Det var journalisten og rejsebogsforfatteren Hakon Mielche,
som først udkastede ideen til et museum lignende det, der
siden blev til Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i
Esbjerg. Under pseudonymet ”Søren Jyde” skrev Mielche i
1941, at Danmark burde have et fiskerimuseum som kunne
fortælle om fiskerierhvervets indsats og fremgang. Museet
skulle ikke blot fortælle om fiskeriets kulturhistorie og fis-
keriteknologiens udvikling, men også rumme et akvarium
hvor fiskeriets fangstdyr kunne studeres i levende live, så
publikum herved kunne få et indblik i den fascinerende ver-
den i havet, som var selve fiskeriets grundlag. Endelig fast-
slog Mielche, at Danmarks største fiskeriby - Esbjerg - ville
være den rigtige placering for et sådant museum.
Allerede i 1936 var der stiftet en museumsforening for
Esbjerg og Omegn, som blandt sine programpunkter havde
fiskeriet. Denne museumsforening, som i 1941 fik etableret
et egentligt museum, oprettede da også en fiskeriafdeling,
men dele af bestyrelsen fandt - bl.a. på basis af Mielches
ideer - efterhånden så tungtvejende argumenter for at ud-
bygge de eksisterende fiskerihistoriske samlinger, at man
efter et nogle års kontroverser til sidst brød ud og den 8.
februar 1962 afholdt stiftende generalforsamling i en ny
museumsforening, hvis mål var at opbygge en samling og
et museum omkring dansk fiskeri og vestjysk søfart.
Grunden til en landsdækkende fiskerihistorisk samling
var allerede lagt fem år tidligere, da lektor Arne Espegaard
som nyvalgt bestyrelsesmedlem i Esbjerg Museum be-
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...240