13
brug. Andreas Møllers arbejde, der afslutningsvis blev for-
midlet i såvel bog- som udstillingsform, står som et klassisk
eksempel på en indsats, der rummede alle museumsarbej-
dets niveauer.
Alan Hjorth Rasmussen førte i 1970’erne tingene et
skridt videre, idet han stadig stærkere betonede nødvendig-
heden af samtidsdokumentation og i stigende grad lod foto-
grafiapparat samt film og videokamera være de dokumen-
tationsbærende elementer i museets indsamlings- og under-
søgelsesvirksomhed. Hjorth Rasmussens argumenter herfor
var todelte. For det første måtte man dokumentere tingene,
mens de eksisterede, frem for at klare sig med, hvad der i en
senere eftertid måtte tilgå museerne ad ”naturlig” vej. For
det andet tog han konsekvensen af, at det moderne fiskeri af
såvel plads- som vægthensyn ikke længere tillod traditionel
indsamling til museets magasiner. Denne arbejdsform, der i
dag er alment anerkendt og respekteret, var dengang ny og
banebrydende, ligesom den bragte ham tæt på fiskerne og
deres hverdag. Hjorth Rasmussens arbejde og mange pub-
likationer gav Fiskeri- og Søfartsmuseet profil, og gjorde
ham samtidig til en markant og - ikke mindst blandt fiskerne
- en højt respekteret skikkelse.
Hjorth Rasmussen skiftede pr. 1. januar 1982 til Nord-
sømuseet i Hirtshals, hvor han førte sine principper helt igen-
nem med skabelsen af et samtidsmuseum for fiskeriet. Ny
leder af Fiskeri- og Søfartsmuseet blev Horst Meesenburg,
der med sin faglige baggrund i zoologi og geografi primært
arbejdede med kystkulturens alsidige udnyttelse af naturen.
I sit hidtidige samarbejde med Hjorth Rasmussen havde
Meesenburg udfoldet et stort engagement i den udstillings-
og publikationsmæssige formidling af museets forskning.
Fra museets start blev den permanente udstilling om dansk
fiskeri suppleret med en intens særudstillingsvirksomhed,
som omfattede både fiskerihistoriske og biologiske samt ge-
ografiske temaer i relation til museets formål. Niveauet blev
lagt på fire-fem særudstillinger om året, hvor det siden har
holdt sig. I tilknytning til udstillingerne arrangeredes des-
uden foredrag, og hovedparten af udstillingerne blev også
fulgt op med publikationer.
I årene fra 1963-67 havde den nystiftede museumsfor-
ening manifesteret sin virksomhed gennem udgivelsen af et
årsskrift, men ved åbningen af museet blev denne aktivitet
udvidet til også at omfatte udstillingsguider og småskrifter.
På initiativ af Hjorth Rasmussen introducerede man i 1973
tidsskriftet
Sjæk’len
, som ubundet af faste terminer kun
skulle udkomme, når der forelå stof til en samling af artik-
ler, som fortjente behandling, men ikke var store nok til en
selvstændig udgivelse. Allerede i 1970 søsatte Meesenburg
tidsskriftet og forlaget Bygd, hvor man behandlede emner,
som lå inden for museets arbejdsområder eller havde direkte
forbindelse til konkrete særudstillinger. Med tiden voksede
aktiviteterne i Bygd (som nok var knyttet til museet, men
dog Meesenburgs private forlag) til et sådant omfang, at
Meesenburg fra 1971 gik på deltid og siden fra 1977-81 søg-
te orlov fra museet for at hellige sig dette arbejde. Ved tilba-
gekomsten som leder for museet i 1982 føjede Meesenburg
nye dimensioner til museets publikationsvirksomhed gen-
nem introduktionen af
Fiskeri- og Søfartsmuseets Maritime
Skrifter
, der blev startet i 1983.
Fiskeri- og Søfartsmuseet var et af de første museer i
Danmark, som etablerede en skoletjeneste. De nye bygnin-
ger var indrettet med henholdsvis et undervisningslokale og
Direktør Claus Sørensen og museumsinspektør Alan Hjorth Ras-
mussen. Claus Sørensen var en tro støtte for Fiskeri- og Søfarts-
museet frem til sin død i 1976. Alan Hjorth Rasmussen var leder
af museet fra 1966 og frem til udgangen af 1981.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...240