20
åbnes allerede i sommeren 1989, og året efter kunne man
via et samarbejde med Metal Esbjergs seniorklub også åbne
de første arbejdende værksteder. Frilandsopbygningen til-
trak sig stor interesse, og det lykkedes hurtigt at få såvel of-
fentlige myndigheder som fonde, private virksomheder og
fagforeninger til at støtte projektet med økonomi, materialer
eller anden bistand. Desuden kunne museet - efter ØD-af-
talen med Esbjerg Kommune - selv yde et pænt økonomisk
bidrag til projektet, idet det nye tilbud til museets publikum
i de følgende år medførte en forøgelse af besøgstallet på
Tarphagevej frem til et toppunkt på 211.000 gæster, som
blev nået i 1993
11
.
Opførelsen af frilandsafdelingens bygninger kunne i no-
gen grad løse en del af det behov, som museet gennem årene
havde opbygget for magasinplads og ordentlige bevarings-
forhold for samlingerne. I 1989 var det med velvillig støtte
fra Esbjerg Kommune desuden lykkedes at få anskaffet
tidssvarende edb-apparatur og programmel, så man kunne
tage fat på en gennemgribende registrering og tilgængelig-
gørelse af samlingerne. Disse tiltag løste dog ikke alle mu-
seets behov med henseende til såvel baglandsfaciliteter som
plads til nye permanente udstillinger og anden formidling af
samlingerne.
I stedet for at kaste sig ud i ad hoc-løsninger på akutte
behov bestemte museets ledelse sig for en decideret lang-
tidsplanlægning ud fra et tilsvarende koncept om trinvis ud-
bygning som det, der med succes var blevet indledt på fri-
landsafdelingen. Arbejdet med den trinvise udbygningsplan
for Fiskeri- og Søfartsmuseet blev så småt indledt i 1989.
Vigtige elementer i processen var at skaffe overblik over sta-
tus og potentiale for museets forskning og formidling, ind-
hentning af erfaring og inspiration fra udbygningsprojekter
på tilsvarende institutioner i ind- og udland, afklaring af en
række funktionsbestemte krav til fysiske rammer, overblik
over basale funktionsstrømme i museums- og akvariearbej-
det samt tilvejebringelse af viden om publikumsadfærd og
opbygning af det bedst mulige publikumsflow. På denne
baggrund kunne man opstille en samlet plan for Fiskeri- og
Søfartsmuseets videre udvikling over en tidshorisont på 25-
30 år. Planen opererede med en knopskydning ud fra den
eksisterende museumskerne i forskellige etaper, som hver
for sig kunne deles i underetaper, så finansiering af anlæg
og overblik over afledte driftsomkostninger herved lettedes.
Dette ville naturligvis kræve en regelmæssig opdatering af
planerne, men indebar samtidig mulighed for løbende juste-
ring af forløbet i forhold til et aktuelt marked. Den trinvise
udbygningsplan ville også kunne være et hjælpeinstrument
ved planlægning af museets samlede indsamlings-, forsk-
nings- og formidlingsindsats. I forhold til publikum ville
en trinvis plan bedre kunne fastholde nyhedsinteressen end
et samlet, stort projekt, og endelig ville besøgende på mu-
seet aldrig opleve en ufærdig institution, idet trinudbygning
altid ville give indtryk af et helstøbt museum. Fiskeri- og
Søfartsmuseets trinvise udbygningsplan blev i 1993 frem-
sendt til Esbjerg Kommune og endeligt lokalplansgodkendt
i 1995
12
. På dette tidspunkt havde museet søsat andre initia-
tiver, som yderligere aktualiserede den fremsendte plan.
Fra åbningen af frilandsafdelingens havnesmedie i oktober 1990
i forbindelse med Metal Esbjergs 100 års jubilæum. Fra venstre
ses Poul Holm, Morten Hahn-Pedersen, Dansk Metals nuvæ-
rende formand Thorkild Jensen (dengang formand for Metal
Esbjerg) og Charles Kronborg. Sidstnævnte var i mange år en
trofast foregangsmand blandt museets frivillige medarbejdere.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...240