25
samfundsdebatten gennem fremlæggelse af ny og dugfrisk
viden, som via debatindlæg eller pressemeddelelser har fun-
det vej til såvel trykte som elektroniske medier. Desuden har
man med årene fået opbygget en sådan volumen omkring
aktiviteterne, at man er i stand til at påtage sig relevant eks-
tern projekt- og kontraktforskning, som ud over øget indsigt
også bidrager til husets egenfinansiering. Endelig spillede
museets forskningsindsats en betydelig rolle, da Fiskeri- og
Søfartsmuseet i 2006 blev godkendt efter museumslovens
særlige § 16 omfattende museer, der udfører opgaver af na-
tional betydning.
Nyt akvarium og nye planer
Fiskeri- og Søfartsmuseets saltvandsakvarium, der indtil åb-
ningen af sælariet i 1976 havde været museets største pub-
likumsattraktion, var i løbet af 1990’erne ved at være mo-
dent til en omfattende renovering. Knap tre årtiers konstant
saltvandsgennemstrømning havde haft mærkbar effekt på
såvel pumpe- og rørsystemer som akvarietankenes jernar-
merede betonkummer. Ifølge en bygningsrapport fra midten
af 1990’erne ville alene en simpel renovering og ajourføring
af akvariets tekniske standard beløbe sig til knap en halv
snes millioner kr.
En sådan renovering ville imidlertid ikke løse alle de
udfordringer, som akvariet gav. Da museet blev anlagt, blev
akvariet designet ud fra samme principper, som Danmarks
Akvarium var etableret efter i 1930’erne. Det betød, at per-
sonalets arbejdsforhold bag kulisserne var problematiske i
relation til moderne arbejdslovgivning. Udstillingsmæssigt
var akvariet heller ikke længere tidssvarende, og det levede
ikke op til moderne krav om adgangsforhold med videre.
Investeringer alene i teknik ville derfor hverken bedre per-
sonalets arbejdsforhold eller øge saltvandsakvariets konkur-
rencedygtighed i forhold til den godt halve snes nye akvarie-
baserede oplevelsescentre, som med et helt andet og tidssva-
rende design var skudt op på det danske attraktionsmarked
siden 1968. Hvis man alligevel skulle investere, forekom
det på denne baggrund fornuftigt at lave fundamentale for-
andringer, der skabte forbedringer over hele linjen.
Fiskeri- og Søfartsmuseet udarbejdede derfor - med
museumspædagog Thyge Jensen som pennefører - et pro-
jektforslag, hvor man af det oprindelige akvarium kun bi-
beholdt ydermurene. Inden for disse opbyggede man et
helt nyt akvarium, som på grund af karantæneafdelingens
samtidige flytning til sælariefløjen, tillod en fordobling af
publikumsarealet og en tredobling af udstillingsakvariernes
vandmængder og rudearealer. Samtidig indførtes ramper,
som dels lettede adgang for kørestolsbrugere, dels kunne
anvendes i forbindelse med en formidling, hvor man popu-
lært sagt startede på stranden og i takt med rampens fald
bevægede sig stadig dybere ned i havet. Via opsplitning af
udstillingsakvarium og karantæneafdeling i to separate sy-
stemer kunne sikkerheden omkring dyrenes velfærd øges,
og trods den betydelige forøgelse af vandmængderne kunne
den afledte drift holdes på det hidtidige niveau via udnyttel-
se af moderne teknologi og fokus på rationel indretning af
arbejdsområder. Der var med andre ord tale om et projekt,
som øgede Fiskeri- og Søfartsmuseets konkurrenceevne
uden samtidig at øge museets besøgsbehov.
Forslaget blev i 2000 fremsendt til Esbjerg Kommune,
som med borgmester Johnny Søtrup i spidsen reagerede
særdeles velvilligt på projektet og bevilgede knap 18 mil-
lioner kr. til realiseringen heraf. Den kommunale bevilling
gjaldt bygning og teknik. Herudover skulle der skaffes yder-
ligere et par millioner kr. til det nye akvariums formidlings-
del, men det blev via velvillig støtte fra fonds og private
Det gamle akvarium under nedrivning i 2001.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...240