22
Efter fem års målrettet indsats var museets kulturhisto-
riske forskning ved at være der, hvor man gerne ville have
den. Nu gjaldt det om på mere permanent basis at få skabt
et forskningsmiljø og hermed forbundne løn- og ansættel-
sesvilkår, som var attraktive nok til at holde på gode medar-
bejdere samtidig med, at nye kunne tiltrækkes i forbindelse
med f.eks. eksterne kontraktopgaver. Endelig gjaldt det om
at finde en konstruktion, som muliggjorde uddannelse af
kandidater i maritimhistorie, så man undgik, at nyudklæk-
kede kandidater skulle bruge den første ansættelsestid til at
specialisere sig i den historie, de var ansat til at varetage.
Løsningen var direkte samarbejde med et universitet.
Efter en række sonderinger gik man i 1993 i realitets-
forhandlinger med Aarhus Universitet. Det førte i 1994 til
etableringen af
Center for Maritim og Regional Historie
i
samarbejde mellem disse to parter. Da centret blev opret-
tet efter reglerne for forskningscentre ved universiteterne,
havde Poul Holm og Morten Hahn-Pedersen forud for de
endelige forhandlinger været underkastet en uafhængig vi-
denskabelig evaluering, der for begges vedkommende endte
med kompetenceerklæringer som seniorforskere. Centrets
forskningsprofil skulle, som navnet antyder, kombinere
den maritime og den regionale tilgang til historieskrivnin-
gen. Interessefeltet skulle være Nordatlantens, Nordsøens
og Østersøens kystsamfund fra middelalder til i dag, og
der skulle lægges særlig vægt på den sydvestjyske regions
udviklingshistorie i samspillet mellem kyst og indland.
Centrets opgaver skulle være at danne ramme om egne
forskningsprojekter, at være arbejdsplads for stipendiater, at
initiere regionale og internationale samarbejdsprojekter og
endelig at være mødested og diskussionsforum for maritime
og regionale historikere.
Etableringen af forskningscentret var afgørende for
igangsættelsen af første led af Fiskeri- og Søfartsmuseets
trinvise udbygningsplan, som omfattede en betydelig for-
øgelse af husets forskningsbagland, arkiver, bibliotek og
magasiner samt etablering af en permanent søfartsudstilling.
Museets planer herfor blev vedtaget af Esbjerg Kommune i
1995 og med C.F. Møllers Tegnestue som arkitekter realise-
ret i et byggeri, som med sine omkring 1.800 kvadratmeter
i fem etager forøgede museets bygningsmasse betragteligt.
Den ny museumskube under opførelse i marts 1998.
Fra venstre overvåger daværende museumsinspektør Poul Holm,
daværende rektor for Syddansk Universitet Henrik Tvarnøe, pro-
fessor Flemming Just og museets bestyrelsesformand Erik Clau-
sen at daværende institutbestyrer Aage Trommer og museumsdi-
rektør Morten Hahn-Pedersen underskriver samarbejdsaftalen
om fremtidig fællesdrift af det fælles center for maritim og regio-
nal historie. Foto: Tonny Sørensen (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg).
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...240