21
Forskningscenter
Ved sin ansættelse som museumsinspektør ved Fiskeri- og
Søfartsmuseet i 1986 havde Poul Holm fået ansvar for mu-
seets fiskerihistoriske arbejde. Som et resultat af Poul Holms
forskning kunne museet i 1989 åbne en ny permanent fis-
keriudstilling med titlen ”Dansk havfiskeris gennembrud”.
Samme år stod Morten Hahn-Pedersen for tilrettelæggelsen
af særudstillingen ”Fanø i sejlskibstiden” - den første af en
serie særudstillinger, som ledte frem til opbygningen af en
permanent søfartsudstilling i 1999 og åbningen af en semi-
permanent offshoreudstilling i 2001.
Det var allerede i planlægningen af dette forløb klart,
at såvel de kommende permanente udstillinger som den
hermed forbundne nødvendige indsamling ville kræve eks-
tra plads, men ambitionerne på den kulturhistoriske afde-
lings vegne gik videre end udstillingsrelateret indsamling
og forskning. I museets naturhistoriske afdeling havde
man med oprettelsen af sælariet indledt et forskningsar-
bejde, som både havde givet god kontakt til universiteterne
og placeret Fiskeri- og Søfartsmuseet i det internationale
forskningsarbejde omkring sælerne og Vadehavet. Det var
i udgangspunktet naturligt, at museets kulturhistoriske af-
deling skulle tilstræbe at nå frem til en tilsvarende forsk-
ningsmæssig positionering. Museet deltog i henholdsvis
fiskeripuljen og søfartspuljen, der er samarbejdsorganer for
den danske museale forskning på disse områder, og man var
aktivt engageret i forskningsprojekter inden for begge pul-
jer. Desuden havde museet siden 1982 deltaget i et nordisk
forskningssamarbejde omkring Kattegat-Skagerrak-kyster-
nes kulturhistorie, hvor Poul Holm som projektets sekretær
stod over for at skulle sammenskrive resultaterne. En del
af grundlaget var således lagt, men man ville gerne videre
endnu, og det blev indledning til en målrettet satsning.
Poul Holm blev i 1989-90 i perioder friholdt for mu-
sealt arbejde, så han kunne udarbejde en doktorafhandling
på baggrund af Kattegat-Skagerrak-projektets resultater, og
i 1991 erhvervede Poul Holm doktorgraden på afhandlin-
gen ”Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat
og Skagerrak, 1550-1900”. Afhandlingen blev udgivet af
museets forlag i serien
Fiskeri- og Søfartsmuseets Maritime
Skrifter
13
. I sin egenskab af forlagsredaktør havde Morten
Hahn-Pedersen besluttet at gøre denne serie til ramme for
museets prestigepublikationer. For yderligere at kunne syn-
liggøre museets forskning og målrette publikationerne til be-
stemte publikumsgrupper blev forlagets publikationsrækker
udvidet. Mens museets årbog præsenterede det forsknings-
arbejde, som var undervejs, blev en ny serie af temahæfter i
1989 lanceret som ramme for formidling af udstillingsrela-
teret forskning, og i 1992 fulgte
Fiskeri- og Søfartsmuseets
Studieserie
hvis formål var at nå et smalt publikum af for-
skere i ind- og udland. Sideløbende hermed engagerede man
sig stadig kraftigere i internationalt forskningssamarbejde
gennem konferencedeltagelse med oplæg og efterfølgende
publicering heraf. I 1989 var Fiskeri- og Søfartsmuseet
medinitiativtager til et nyt internationalt forskningssamar-
bejde omkring Nordsøens kulturhistorie, hvis formål bl.a.
var at forene museal og universitær forskning gennem af-
holdelse af tilbagevendende Nordsøkonferencer. Sidst, men
ikke mindst, bestræbte man sig på at positionere Fiskeri- og
Søfartsmuseet og øge kendskabet til museets arbejde via
værtskab for internationale konferencer.
Fiskeri- og Søfartsmuseet var i 1991 vært for såvel de nordiske
søfartsmuseers internationale arbejdsmøde som Nordsøhistori-
kerkonferencen. Billedet her stammer fra det nordiske møde.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...240