29
publikumsanalyser, øget engagement i turismens organisa-
tioner og en bevidst forholden sig til attraktionsmarkedets
krav været et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets
planlægning og daglige drift.
Museets ledelse har stort set konstant været engageret i
organisatorisk turismearbejde på såvel lokalt som regionalt
niveau og har desuden med jævnlige mellemrum deltaget i
arbejdsgrupper og udvalg i relation til det nationale turis-
mearbejde
17
. Ved årsskiftet 1996/97 blev Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet medlem af markedsføringssamarbejdet
Jyllands
Attraktioner
, der stiller høje krav til såvel kvalitet som be-
søgstal hos sine medlemmer. Ud over effektivisering af
markedsføringen byder samarbejdsorganisationen, der efter
indlemmelse af store fynske attraktioner har skiftet navn til
TopAttraktioner
, på store fælles publikumsundersøgelser,
kursusvirksomhed og erfaringsudveksling omkring attrak-
tionsrelevante forhold. Fiskeri- og Søfartsmuseets direk-
tør medvirkede ved etableringen af
DTA - Danske Turist
Attraktioner
, og museet indgik i DTA’s stjernemærknings-
ordning af turistattraktionerne straks fra starten i 2005.
Ordningen kombinerer forbrugeroplysning, markedsføring
og redskaber til fortsat attraktionsudvikling. Endelig i 2006
blev museet medlem af
Foreningen Tilgængelighed for Alle
,
hvis primære fokus er forbedring af - og reel information
om - medlemsinstitutionernes tilgængelighed for handicap-
pede.
Museets deltagelse i de nævnte organisationer og ord-
ninger har været et nyttigt redskab i tilføjelsen af en service-
orienteret publikumsbetjening til den rent museale virksom-
hed, som fortsat er institutionens primære formål. Den mo-
derne museumsgæst har ikke blot en bred referenceramme,
som sætter stadig større krav til formidlingens kvalitet og
substans, men også en opfattelse af museumsbesøget som
en totaloplevelse. Ingredienser i denne oplevelse er bl.a.
rene og velholdte bygninger og udendørsarealer, gode og
rigelige sanitære installationer, synligt og serviceminded
frontpersonale, spændende museumsbutikker, kvalitetsbe-
tonede bespisningsmuligheder uden ventetid samt legemu-
ligheder for børnene. Fiskeri- og Søfartsmuseet har løbende
fokuseret på disse ting gennem f.eks. uddannelse og uni-
Fiskeri- og Søfartsmuseets nye legeplads, åbnet 2007.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...240