39
søgte til havs i Nordsøen på vandringer af op til tre ugers
varighed.
I fortsættelse af disse undersøgelser gennemførtes en
undersøgelse om forstyrrelser og sælernes årvågenhed på
bankerne, hvortil der knyttedes en specialestuderende fra
Odense Universitet.
I 1976, samme år som sælariet blev åbnet, blev spæt-
tet sæl fredet i Vadehavet, og den naturhistoriske afdeling
påbegyndte i samarbejde med Vildtbiologisk Station et
moniteringsprojekt om sælbestanden i Vadehavet, hvor sæ-
lerne hvert år blev talt fra en lille flyvemaskine, når de lå på
hvilebankerne ved lavvande. Disse undersøgelser er fortsat
af den naturhistoriske afdeling siden og har resulteret i en
række publikationer i samarbejde med tyske og hollandske
kolleger efter oprettelsen af den trilaterale sælekspertgruppe
(TSEG), hvor Svend Tougaard blev udpeget som dansk re-
præsentant. Denne ekspertgruppe har desuden gennemført
en række projekter om forvaltningen af Vadehavets sælbe-
stand, som ligeledes er publiceret.
Da Elsam i forbindelse med Miljøministeriets demon-
strationsprojekt om havvindmøller fik overdraget projektet
med opførelsen af vildmølleparken på Horns Rev, blev den
naturhistoriske afdeling opfordret til at gennemføre VVM-
undersøgelserne forud for projektet i 1999. Miljø- og Ener-
giministeriets stort anlagte miljøundersøgelser i forbindelse
med opførelsen af verdens største vindmølleparker indebar,
at der blev tilknyttet en international ekspertgruppe, der
skulle evaluere undersøgelserne løbende. Den naturhistori-
ske afdeling overtog miljøundersøgelserne af havpattedyre-
ne og indgik et samarbejde med DMU om dette, og der blev
tilknyttet en specialestuderende fra Syddansk Universitet.
Undersøgelserne byggede på museets radiomærknings-
undersøgelser i 1990’erne, men denne gang var det muligt
at montere satellitsendere på sælerne, så de kunne følges til
havs via satellitter. Resultaterne viste, at sælerne tog betyde-
ligt længere til havs, og bekræftede antagelserne fra radio-
undersøgelserne om, at det ikke er Vadehavet, som sælerne
fouragerer i, men helt op til 350 km til havs i Nordsøen.
Spættede sæler og gråsæler på Galgerev, Fanø, januar 2008
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...240