41
I 1992 blev der - efter erfaringerne fra strandinger af tre
kaskelotter på Fanø i 1991 - oprettet en beredskabsplan for
strandede havpattedyr i Skov- og Naturstyrelsens regi, hvor
Zoologisk Museum og Fiskeri- og Søfartsmuseet fik ansva-
ret for den videnskabelige indsamling ved fremtidige stran-
dinger af hvaler.
De mange kaskelotstrandinger har givet museet nogle -
også i globalt regi - meget sjældne muligheder for at ind-
samle en stor mængde af data, vævsprøver og præparater,
som efterfølgende kunne stilles til rådighed for forsknings-
institutioner over hele Europa. Yderligere har museets pla-
cering på en fremskudt post ved havet samt medarbejdernes
mulighed for hurtig udrykning placeret institutionen cen-
tralt, når det har handlet om ad hoc opgaver i forbindelse
havpattedyr-begivenheder. Kaskelotstrandingerne har mu-
liggjort undersøgelser over bl.a:
Fødevalg -
maveindhold er anvendt til bestemmelse af fø-
devalg.
Alderssammensætninger -
ud fra opfyldning af tændenes
pulpahule og lagdelinger i dentinen har det været muligt at
lave aldersprofiler for de strandede hvaler og hvalflokke.
Kontaminering -
undersøgelser over tungmetaller i hvaler-
nes spæk, muskulatur og organer har fastslået at kaskelot-
Strandet kaskelothval på Rømø 4. december 1997.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...240