50
til Esbjerg Havn for at analysere de hastige forandringer,
som har fundet sted i løbet af det seneste tiår. Morten Hahn-
Pedersen og Søren Byskov har i fællesskab arbejdet med
problemstillingerne omkring forskellige aktørers varieren-
de krav til en havn og dens infrastruktur, og sammen med
Morten Karnøe Søndergaard har Morten Hahn-Pedersen
analyseret den afledte effekt, som aktiviteterne på Esbjerg
Havn har for det omgivende samfund. Søren Byskov har
desuden arbejdet med fiskerihavnene i Aså og Voerså, mens
Morten Hahn-Pedersen har belyst nordisk havneudvikling
i internationalt perspektiv samt arbejdet med forskellige
bevaringsmæssige aspekter omkring havnene. Endelig har
forskellige havnevirksomheder været genstand for museets
forsknings- og undersøgelsesvirksomhed.
Offshore
Vedsin tiltrædelsesomdirektørvedFiskeri-ogSøfartsmuseet
havde Morten Hahn-Pedersen givet udtryk for, at det - ikke
mindst på grund af Esbjergs status som baseby - ville være
oplagt at inddrage Nordsøens olie- og gasrelaterede off-
shoreaktiviteter som tema i museets arbejdsområde. Denne
programerklæring medførte hurtigt et samarbejde med A.P.
Møllers informationsafdeling vedrørende udstillinger om
DUCs olie- og gasaktiviteter på den danske Nordsøsokkel.
I 1994 blev samarbejdet udbygget, da Mærsk Olie og Gas
spurgte Morten Hahn-Pedersen om han på basis af A.P.
Møllers arkiver ville påtage sig at skrive historien om A.P.
Møller og Nordsø-olien. Opgaven var både spændende og
meget relevant i forhold til museets planer, samtidig med,
at den gav mulighed for adgang til en særdeles central, men
ikke offentlig tilgængelig kildegruppe. Svaret blev derfor ja.
Morten Hahn-Pedersen blev frikøbt på halv tid i to år til løs-
ning af opgaven, hvis resultater blev publiceret i 1997 under
titlen
A.P. Møller og den danske olie.
Adgangen til A.P. Møllers arkiver fik også andre virk-
somheder i den ellers lukkede branche til at åbne dørene
til deres arkiver. Det resulterede i første omgang i et case
study om den lokale offshorevirksomhed, Esbjerg Oilfield
Services, men fik især betydning, da Morten Hahn-Pedersen
i 2000 lancerede et projekt, hvis formål var at belyse den
esbjergensiske offshoresektors udvikling og analysere den
afledte effekt i Esbjerg-området af offshoreaktiviteterne på
Nordsøen. Forudsætningen for et sådant projekts realisering
var dels adgang til Nordsø-operatørernes leverandørlister,
dels adgang til en række økonomiske nøgletal hos hver en-
kelt leverandørvirksomhed. Begge dele lykkedes, og i sam-
arbejde med projektforskeren, cand. scient. Marit Jensen,
kunne Morten Hahn-Pedersen i 2002 publicere resultaterne
af det omfattende projekt, der som det første satte tal på
offshoreaktiviteternes afledte effekt. Denne indsats er siden
fulgt op med opdaterende analyser - senest en analyse gen-
nemført for Offshore Center Danmark i 2007, der på basis
af leverandørlister fra Mærsk Olie og Gas samt videreudvik-
ling af beregningsmodeller for offshoreafledt beskæftigelse
og omsætning tager den aktuelle temperatur på den danske
offshoresektor og belyser den nyeste udvikling inden for
branchen.
Herudover arbejdes fortsat med beskrivelser på enkeltvirk-
somhedsniveau, hvor f.eks. Esvagts historie og udvikling
har været tema for et arbejde af Morten Hahn-Pedersen og
Mette Guldberg. Endelig er en række mere socialhistorisk
anlagte studier omkring mennesker i offshorebranchen i
støbeskeen.
Regionalhistorie
Med dannelsen af center for Maritim og Regional Historie i
1994 (fra 2002 Center for Maritime og Regionale Studier),
hvori museets kulturhistoriske forskere indgik, blev det un-
derstreget, at museets ansvarsområde ikke bare gik fra kaj-
kanten og ud på havet, men at det i bred forstand beskæfti-
gede sig med mennesket og havet. Derfor ønskede man at
sætte større fokus på det bagland, der på mange måder var
forudsætningen for - men også nød godt af - fiskeriet og
søfarten. Synsvinkelen var ikke ny på museet, og mange af
de projekter, der blev arbejdet med, havde rødder tilbage i
museets arbejde.
Drivkraften bag at anlægge en regionalhistorisk syns-
vinkel på museets forskning kom fra Poul Holm, der inden
sin ansættelse på Fiskeri- og Søfartsmuseet havde været se-
kretær og koordinator for det såkaldte Kattegat-Skagerrak-
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...240