47
seerne i Fiskeripuljen under overskriften ”Teknologisk ud-
vikling i dansk fiskeri 1945-2000”. Arbejdet lå i forlængelse
af hans forskning om motoriseringen af den danske fisker-
flåde, og den opbyggede på ny og original vis en vidensbase
om, hvordan og under hvilke omstændigheder fiskerierhver-
vet tilegnede sig en lang række helt afgørende teknologiske
nyskabelser i 2. halvdel af det 20. århundrede. Søndergaard
påviste, at de afgørende brud var sket inden for tre typer
af teknologi, nemlig ved ibrugtagning af elektroniske hjæl-
pemidler (ekkolod, radar mv.), hydrauliske hjælpemaskiner
(spil, tromler mv.) samt syntetiske fibre (nylon, dyneema
mv.). Studiet afslørede en snæver sammenhæng mellem sta-
tens engagement i fiskeriets udvikling og fiskernes valg af
teknologi og fangststrategi, og i en række opfølgende stu-
dier påviste Søndergaard blandt andet betydningen af dette
inden for radioteknologi, linefiskeri samt mere generelle
politikområder med indvirkning på fiskeriet. Tilsvarende
viste Søren Byskovs undersøgelse af Hvide Sandefiskeriet
i perioden 1982-2007, hvordan på den ene side gennem-
førelsen af EUs fælles fiskeripolitik, og på den anden side
ændringer i samfundets generelle tilgang til forvaltning af
miljø og naturressourcer var blandt de faktorer, som havde
afgørende indflydelse såvel på de store havgående fartøjers
som på de små fjordfiskeres mulighed for at drive et renta-
belt fiskeri inden for fiskerilovgivningens rammer.
Medens Fiskeri- og Søfartsmuseet først og fremmest
har beskæftiget sig med dansk fiskeri, har dette ikke været
tilfældet for de senere års nærmeste samarbejdspartner på
forskningsområdet, Syddansk Universitet. Poul Holm til-
trådte i 2000 et professorat i maritim og regional historie,
idet han bibeholdt rollen som leder af det fælles forsknings-
center mellem universitet og museum, og i årene frem til
2006 ledede han i denne egenskab også universitetets en-
gagement i projektet
History of Marine Animal Populations
(HMAP). En række publikationer blev resultatet af arbejdet
i HMAP, og navnlig Poul Holms og Maibritt Bagers fort-
satte arbejde med ”de lange linjer” i dansk fiskeris landinger
gennem århundreder har haft relevans for museets forskning
sammen med to ph.d.-projekter om henholdsvis det holland-
ske Nordsø-fiskeri efter sild i 1600-1700 tallet og det sven-
ske fiskeri i Skagerrak efter lange i 1800-tallets slutning.
Endelig har specialeprojekter på universitetet vedrørende
ICES’ arbejde med torskebestandene i Nordsøen samt om
Limfjordsfiskeriet i årene omkring 1825 bidraget til muse-
ets vidensopbygning på fiskeriområdet. Sluttelig skal næv-
nes museets aktive deltagelse i et fællesnordisk forsknings-
projekt om rejefiskeriet og det globale marked for rejer. Her
var det Morten Karnøe Søndergaard, som deltog i arbejdet i
et projekt, som også omfattede norske, svenske og islandske
forskere.
Søfart og havne
I de første 20 år efter Fiskeri- og Søfartsmuseets åbning
i 1968 lå hovedparten af museets kulturhistoriske forsk-
ningsarbejde på fiskeriet. Museets første leder, Alan Hjorth
Rasmussen, nåede ved siden af sine talrige fiskerihistori-
ske værker dog også at arbejde med nogle få søfartshistori-
ske emner. I begyndelsen af 1970’erne publicerede Hjorth
Rasmussen således fire arbejder omhenholdsvis Ribes skibs-
fart efter 1850, evertsejlads i den danske Vadehav, skudefart
og Limfjordshandel samt Sømandshjemmet Ny Havn 1927-
77. Endvidere udgav museets daværende arkivar, Andreas
Møller, i 1984 en lille bog om en sejlskibssømands ople-
velser i perioden før og under 1. Verdenskrig, og desuden
blev der udført undersøgelsesarbejde i relation til de knap et
halvt dusin egenproducerede søfartsudstillinger, som i løbet
af de første 20 år blev vist på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Endelig publicerede museets forlag en række søfartshisto-
riske bøger af forfattere uden for huset. Skønt indsatsen her
primært var redaktionel, var forlagsvirksomheden dog med
til at placere Fiskeri- og Søfartsmuseet i forhold til den sø-
fartshistoriske forskning.
I 1985 blev Søfartspuljen dannet som et samarbejdsfo-
rum for de danske søfartsmuseer. Puljens første sekretær var
Horst Meesenburg, som i 1987 afløstes af Morten Hahn-
Pedersen, som dengang var ansat på Svendborg Museum,
inden han i 1988 kom til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Siden
har sekretariatet for søfartspuljen ligget her. I Søfartspuljens
regi indledte Fiskeri- og Søfartsmuseet sammen med mu-
seerne i Svendborg og Aabenraa i 1986 det såkaldte
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...240