52
Afhandlingen, der udkom i 1999 under titlen
Jydepotter
fra Varde-egnen. Produktion og handel ca. 1650-1850,
be-
handlede jydepotteproduktionen ud fra teorierne om proto-
industrialisering og anvendte et regionalhistorisk perspek-
tiv, idet fremstillingsstedet, transportvejene og afsætnings-
stedet tilsammen blev anskuet som en region. En stor del af
jydepotteproduktionen foregik i sognene nordøst for Varde,
hvorfra størsteparten blev fragtet til Hjerting og udskibet til
Tyskland, Holland og Norge. Til brug for afhandlingen blev
de bevarede 1700-tals toldregnskaber fra Varde Toldsted og
Ribe Toldsted gennemgået, og projektet tilvejebragte der-
med et detaljeret kendskab til trafikken på de to toldsteder i
perioden, ligesom de dansk hollandske kontakter i perioden
blev undersøgt.
Den formelle del af ”Vestjylland og verden”-samarbej-
det sluttede med udgivelsen af den sidste konferencerapport
i 1998, men det netværk, der blev opbygget, mens projektet
stod på, og de temaer, der blev slået an, kan stadig spores i
det faglige samarbejde i Vestjylland og Vadehavsområdet.
Vadehavets kulturhistorie
Ligesom museets naturhistoriske afdeling havde også den
kulturhistoriske afdeling interesse for Vadehavet lige fra
museets start. Tidligere er nævnt Andreas Møllers stu-
dier af mennesker og både i marsken, og mange af Horst
Meesensburg publikationer omhandlede Vadehavets kul-
tur. I 1981 igangsatte amtssmuseumsrådene for Ribe og
Sønderjyllands amter et fælles forskningsprojekt omkring
Vadehavets kulturhistorie. Det resulterede i tre bøger om
henholdsvis Mandø, Rømø og Fanø. De to første, Marianne
Zenius’ om Mandø og Gunnar Solvangs om Rømø, udkom
på Bygds forlag, som blev drevet af Horst Meesenburg,
mens den sidste, Niels Frederiksens om Sønderho, udkom
på Fiskeri- og Søfartsmuseets forlag.
I slutningen af 1990’erne kom der øget fokus på
kulturhistorien i Vadehavet. Inden for det trilaterale
Vadehavssamarbejde besluttede man - efter i en årrække at
have fokuseret på Vadehavets naturkvaliteter - at man nu
også ville inddrage de kulturhistoriske kvaliteter. Det resul-
terede i projektet Lancewad, hvor de tre involverede lande
Indgangsparti til hus på Fanø med den karakteristiske bemaling
og kvist med luge over døren.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...240