49
desuden udarbejdet en dybdegående analyse af Fanø-flådens
reorganisering og endelige kollaps i årene mellem 1860 og
1920, mens museumsinspektør Mette Guldberg blandt sine
mange arbejder med Vadehavets kulturhistorie også har fo-
kuseret på Nordby på Fanø i 1700-tallet.
Ud over Fanø har museets arbejde gennem de seneste
20 år med sejlskibssøfartens historie i Vadehavsområdet
været fokuseret på Hjerting, Mandø, Ribe, sejladsen med
jydepotter og evertsejladsen. I tilknytning til emnet har
også ligget arbejder omkring det maritime arbejdsmarked
i Danmark 1880-1900, og i forbindelse med etableringen
af shantygruppen ”Capstan” belyste Morten Hahn-Pedersen
historien omkring den maritime verdens arbejdssange, de
såkaldte ”shanties”. Endelig kan i relation til sejlskibsfarten
i bredere sammenhæng nævnes, at Morten Hahn-Pedersen
i forbindelse med værket
De ferske vandes kulturhistorie
bidrog med et arbejde
om pramfarten på de danske åer og
kanal-systemer.
Ved sejlskibstidens slutning gik mange af Fanøs sø-
folk over i fyrskibsflåden. Sammen med etableringen af
Motorfyrskib nr. I som museumsskib i Esbjerg i 1989 fik
dette Fiskeri- og Søfartsmuseet til at sætte fokus på den dan-
ske fyrskibsflådes historie og udvikling gennem en række
arbejder med Morten Hahn-Pedersen som primus motor.
I forlængelse heraf udførte han endvidere et par mere ge-
nerelle arbejder om det danske fyrvæsens historie samt en
publikation om fyrvæsenets udvikling rundt om Nordsøen.
Desuden har Thyge Jensen arbejdet med navigationshistorie
i relation til gamle søkort.
Gamle søkort og landtoningstegninger var også ud-
gangspunkt for Fiskeri- og Søfartsmuseets arbejde med
Martin Spangsberg, der i 1720 blev hyret til den russiske
flåde og som russisk flådeofficer kortlagde Kurillerne og
den nordlige søvej til Japan for den russiske zar. På samme
tid blev Amrum-sømanden Hark Olufs taget af de algier-
ske sørøvere og måtte udstå mange prøvelser i Nordafrika,
inden sin returnering til hjemstedet. Disse og andre person-
historier har også været del af Fiskeri- og Søfartsmuseets
forsknings- og formidlingsindsats gennem de seneste 20 år.
I forhold til den søfartshistoriske forskning har Fiskeri- og
Søfartsmuseet dog ikke alene holdt sig til sejlskibstiden.
Det er - foruden et par værftshistoriske bidrag -
også ble-
vet til forskellige arbejder omkring rederier, hvis opståen og
virke har ligget i Esbjerg, der med sit udgangspunkt fra den
officielle åbning i 1874 var beregnet som base for damp-
skibsfart og en mere moderne søfart end den, man kendte
fra Fanø. I forhold til Esbjerg-rederier har museet via ar-
bejder af henholdsvis René Taudal Poulsen og Lif Lund
Jacobsen belyst rederierne Danias og Phønix’ virke gennem
det meste af 1900-tallet. Morten Hahn-Pedersen og René
Taudal Poulsen har arbejdet med udviklingen af Nordsøens
passagertrafikken siden 1850, og de var endvidere begge
deltagere i den CMRS-projektgruppe, som gennemførte en
samtidsdokumenterende analyse af den konceptændring i
DFDS’ Englandsfart fra Esbjerg, der i 2002-2003 blev rea-
liseret gennem udskiftningen af ”det flydende hotel”
Dana
Anglia
med ro/pax-fartøjet
Dana Sirena
.
Forberedelserne til markeringen af Esbjerg Havns 125-
års jubilæum i 1993 satte gang i Fiskeri- og Søfartsmuseets
havneforskning. Via eksterne midler lykkedes det at få ansat
etnologerne Torkil Adsersen og Estrid Liljedahl til at gen-
nemføre undersøgelser vedrørende henholdsvis lastopta-
gere og havnearbejdere. Museets egne medarbejdere stod
for analyser af havnens udvikling, mens Lindy Tanvig skrev
om havnens offshoreaktiviteter og daværende havnedirek-
tør V.V. Leisner bidrog med et kapitel om Esbjerg havn og
fremtiden. Resultaterne af det samlede projekt blev formid-
let i henholdsvis en udstilling og en bog, som begge bar
titlen
Esbjerg Havn 1868-1993.
Arbejdet med Esbjerg Havn blev af Morten Hahn-
Pedersen siden fulgt op af en sammenlignende analyse
af udviklingen i danske trafikhavne efter 1960. Arbejdets
primære fokus var de strukturforandringer, som fandt sted
på den danske havnefront i de sidste fire årtier af det 20.
århundrede samt de konsekvenser, denne udvikling havde
for havnenes indbyrdes styrkeforhold. Denne analyse blev
det egentlige startskud til lanceringen af forskningsprojektet
”Strukturer under forandring”, som Morten Hahn-Pedersen
nu kører i regi af Center for Maritime og Regionale Studier.
I denne sammenhæng er man flere gange siden vendt tilbage
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...240