51
projekt, som påbegyndtes i 1980. Det var et skandinavisk
samarbejde med det formål at analysere ændringer og sam-
menhænge i tilgrænsende kystkulturer med eksempel i kys-
terne omkring Kattegat og Skagerrak, nærmere betegnet
Nordjylland i Danmark, Sörlandet i Norge og Bohuslen
i Sverige. Poul Holm bragte projektet med til Fiskeri- og
Søfartsmuseet, da han blev ansat her som inspektør i 1986,
og her bearbejdede han som tidligere nævnt materialet til
doktordisputatsen
Kystfolk
. Ud over de fiskerihistoriske bi-
drag bringer den et forsøg på at skrive kystlivets historie
med udgangspunkt i en maritim region på tværs af skiftende
statsgrænser.
Denne interesse for at arbejde med regioner på tværs
af statsgrænser videreførtes i projektet ”Vestjylland og
Verden”, som var et samarbejde mellem arkiv-, museums-
og universitetsfolk fra Danmark, Nordtyskland, Holland
og Norge med det formål at undersøge de handelskon-
takter, Vestjylland i tidens løb har haft med omverdenen.
Grundideen var at skabe en fælles ramme for det arbejde,
der foregik rundt omkring på museerne, såvel forsknings-
mæssigt som formidlingsmæssigt. Hovedformålet var at
perspektivere Vestjyllands rolle - stor eller lille - i verden, og
verdens påvirkning af Vestjylland. Der blev afholdt to kon-
ferencer inden for samarbejdet, en i 1992 og en i 1995, hvor-
fra indlæggene blev publiceret i Fiskeri- og Søfartsmuseets
nystartede skriftrække ”Studieserien”.
Inden for ”Vestjylland og Verden” blev der igangsat to
forskningsprojekter. Det ene var det tidligere omtalte pro-
jekt om det forsvundne fiskerleje Sønderside ved Ho Bugt.
Det andet var et ph.d.-projekt om produktionen og handlen
med jydepotter udført af Mette Guldberg, der ved projek-
tets planlægning var inspektør på Ølgod Museum, men som
blev ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1994 samtidig med
etableringen af Center for Maritim og Regional Historie.
Med etableringen af centret blev det samtidig et krav til mu-
seets kulturhistoriske inspektører, at de skulle have en ph.d.-
grad eller erhverve den inden for fem år efter ansættelsen.
Der blev søgt penge hjem, så det kunne lade sig gøre, og i
april 1998 blev den første ph.d.-grad erhvervet ved Center
for Maritim og Regional Historie.
Boreriggen ENSCO 70 ved Englandskajen i Sønderhavn, marts
2005.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...240