61
Han skulle snart erfare, at arbejdet med museumsfartø-
jer kan være ganske udfordrende, idet en af de første store
opgaver var restaureringen af museets åledrivkvase,
De tre
Brødre
2
, som var bygget i 1898 af bådebygger Venneke i
Stege. Drivkvasen var købt i Kalvehave fra fisker Henry
Vallebo kort før museets åbning i 1968, men to årtier senere
trængte fartøjet til en omfattende restaurering. Den var til-
tænkt en central placering i museets permanente fiskeriud-
stilling, men efter at have været ude af sit rette element i så
mange år var træet i skibet tørret ud og bevaringstilstanden
væsentligt forringet. Restaureringsbehovet omfattede blandt
andet udskiftning af bordplanker og dæk, men der var man-
ge interessante detaljer i skibet, som det gjaldt om at bevare,
og når det var muligt, skulle der derfor foretages udspuns-
ninger snarere end udskiftning af hele konstruktionsdele.
Svend Erik Rasmussen konstaterede hurtigt, at der ikke var
faciliteter på museet til at arbejde på drivkvasen, som på
det tidspunkt var opmagasineret i en lade i Sønderris. Han
aftalte derfor med sin nye arbejdsgiver at lade den restaurere
hjemme på sit værksted i Sædding, hvor hans tømrervirk-
somhed hidtil havde haft til huse:
”Restaureringen af åledrivkvasen er noget af det al-
lermest spændende, som jeg har været med til i min tid på
museet. Jeg fik lov til at stå hjemme i min egen hal og lave
den. Den var så gammel, og den var jo næsten rådnet op.
Jeg tror, jeg brugte otte-ni måneder på at få den lavet rigtigt
i stand. Jeg har intet imod, at det er rigtig bøvlet at udbedre
en båd. Der skal helst være godt med udfordringer i det, og
det er jo sjovest, når man kan få de gamle dele passet ind i
det ny, så man ikke kun smider væk og bygger nyt. Hver for-
middag arbejdede jeg på drivkvasen derhjemme, og så kørte
jeg hen på museet om eftermiddagen. Det var dengang, vi
startede på at bygge op til den permanente udstilling, hvor
drivkvasen skulle indgå”
, fortæller Svend Erik Rasmussen.
De mange fartøjer, der i 1960’erne og 1970’erne blev
hjemtaget til museet, havde helt fra begyndelsen givet ri-
geligt med arbejde til en kreativ og omhyggelig bådebyg-
ger, som kunne restaurere og rekonstruere dele af fartøjerne,
samtidig med at deres originale historiske fremtræden blev
bibeholdt. Svend Erik Rasmussen var med andre ord i sit
nye job blevet en del af en mangeårig tradition på Fiskeri-
og Søfartsmuseet. De gamle træskibe og -både bevares ved
at udskifte nedbrudte fartøjsdele på en måde, hvor det en-
kelte fartøj til sidst kan fremstå for publikum i en form, som
gør det muligt at forestille sig det i sejldygtig tilstand.
Åledrivkvasen K 1213 DE TRE BRØDRE fra Kalvehave ankom-
mer til Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1968.
I vinteren 1987-88 restaurerede Svend Erik Rasmussen åledrivkva-
sen DE TRE BRØDRE, som skulle indgå i museets fiskeriudstil-
ling. Her flyttes det nyrestaurerede fartøj ind i udstillingshallen.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...240