69
Var der flere fisk i Nordsøen for 135 år siden?
En miljøhistorisk analyse af Nordsøens lange-fiskeri
Af René Taudal Poulsen
Nærværende artikel præsenterer hovedkonklusionerne i et
ph.d.-projekt, der blev gennemført af artiklens forfatter ved
Center for Maritime og Regionale Studier fra juli 2002 til
juli 2005. Projektet kombinerer fiskerihistorie med fiske-
ribiologiske metoder i et forsøg på at forstå langsigtede
ændringer i Nordsøens økosystem og deres indflydelse på
kystsamfund.
Artiklen argumenterer for at en ny tværdisciplinær til-
gang til fiskerihistorie, kaldet marin miljøhistorie, kan øge
vores forståelse af de store forandringer, havenes økosyste-
mer har undergået gennem århundreder. Samtidig kan den
marine miljøhistorie skærpe vores forståelse for havmiljø-
ets betydning for kystsamfunds historiske udvikling.
Den marine miljøhistories potentiale
Overfladisk betragtet er fiskerihistorie og fiskeribiologi me-
get forskellige discipliner. Historikere beskæftiger sig med
menneskelige samfunds forandringer og forsøger at forstå en
konkret historisk udvikling. Biologer fokuserer på fiskebe-
standene og deres interaktion med det omgivende havmiljø.
Mens historikere studerer arkivalier og foretager interviews,
er biologernes arbejdsredskaber groft sagt modelleringer og
feltstudier. De to discipliner har imidlertid et væsentligt fæl-
lestræk. De beskæftiger sig begge med havene og ændringer
i eller ved havene. Trods forskellene har de to discipliner
derfor gode muligheder for at berige hinanden. Nærværende
artikel vil argumentere for, at fiskerihistorikere og fiskeri-
biologer har meget at lære af hinanden.
I kombinationen af historiske og biologiske studier op-
står en ny disciplin,
marin miljøhistorie
. Historikerne kan
give biologernes studier en hidtil uset tidsdimension ved at
undersøge, om kilderne kan give informationer om, hvordan
de marine økosystemer har ændret sig gennem flere hun-
drede år. Og biologerne kan forfine historikernes analyser
af fiskeriers udvikling ved hjælp af biologiske analysered-
skaber, der hidtil har været ukendte i historikerkredse. Mere
bredt kan den marine miljøhistorie berige og uddybe en
af dagens hotteste samfundsmæssige diskussioner, nemlig
spørgsmålet om menneskets udnyttelse/overudnyttelse af
miljøet. Miljødiskussion lider i dag under en meget kort-
sigtet tidshorisont, og mange miljø-debattører overser helt,
at de nuværende forandringer af klodens miljø er en fase i
en meget lang historie om menneskets udnyttelse af miljøet.
Vil vi forstå, hvordan mennesket forandrer klodens miljø i
dag, kan vi få en større dybde ved at medtænke de langsig-
tede forandringer, som har fundet sted.
1
Problemstilling
Forskningsprogrammet,
History
of Marine Animal Popula-
tions
(HMAP), er et 10-årigt, internationalt projekt, der sigter
mod at forstå langsigtede ændringer i havene og deres sam-
fundsmæssige betydning gennem en integration af historie
og biologi. HMAP har som ambition at bygge bro mellem
de to discipliner i et forsøg på opbygge den nye disciplin
marin miljøhistorie. HMAP-projektet er globalt, og adskil-
lige forskningscentre, blandt andet Center for Maritime og
Regionale Studier, har gennemført analyser af havenes mil-
jøhistorie mange steder på kloden.
2
Nærværende artikel op-
samler hovedresultaterne fra et ph.d.-projekt under HMAP-
projektet. Det drejer sig om et case studie af Nordsø-fiske-
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...240