70
rier efter torsk og lange i anden halvdel af 1800-tallet.
3
Når
valget faldt på denne case og denne periode skyldes det flere
forhold.
For det første befinder Nordsøens torskebestand sig for
øjeblikket i en kritisk situation. Efter mange års tilbagegang
i bestanden anbefaler biologerne et totalt stop for fangst af
torsk, fordi bestanden er på et historisk lavt niveau. Vi ken-
der reelt kun bestandsstørrelsen tilbage til 1963, og disse
data viser klart tilbagegang. Det vil være nyttigt for vores
forståelse af den nuværende situation at undersøge, hvordan
bestanden af torskefisk i Nordsøen har udviklet sig over et
længere tidsperspektiv. Det vil tillade os at besvare spørgs-
målet, om den nuværende situation er historisk unik også i
et langt perspektiv.
For det andet har fiskerierne efter torsk og beslægtede
arter gennem flere århundreder været blandt de betydeligste
fiskerier i Nordeuropa. Historisk har de altså spillet en stor
rolle for mange europæiske kystsamfund.
For det tredje skyldes valget af tidsperiode, at fiskered-
skaberne og fangstteknologien i 1800-tallet var væsentlig
mindre effektive end i dag. Ved at gennemføre et studium,
hvor konteksten er 1800-tallets økosystem, kan vi forsøge
at danne os et billede af et økosystem, der blev udnyttet af
langt mindre effektive fartøjer end i dag, og som måske så
meget anderledes ud end det, vi kender i dag.
For det fjerde er valget styret af det tilgængelige da-
tamateriale. For fiskeriet efter torsk og lange findes der et
glimrende svensk kildemateriale fra 1800-tallet, som tilla-
der en historisk analyse, der støtter sig på fiskeribiologiske
metoder.
Det svenske Nordsø-fiskeri efter lange og torsk
Sveriges mest fiskeriafhængige region var historisk set
Bohuslän, nord for Göteborg. Her havde fiskeriet haft stor
økonomisk betydning og dikterede nærmest områdets øko-
nomiske op- og nedture. Fiskere fra Bohuslän havde såle-
des gennem flere århundreder fisket efter lange og torsk i
Kattegat og Skagerrak.
4
Omkring 1860, da den første sy-
stematiske svenske fiskeristatistik blev samlet, var der be-
skæftiget cirka 1.200 mand i fiskeriet efter lange og torsk
i Skagerrak og den nordøstlige Nordsø. Dertil kom et
ukendt antal hundrede mand beskæftiget med torskefiskeri i
Kattegat. Afhængigt af fiskepladsen havde hvert fartøj mel-
lem 6 og 14 mand om bord. Jo længere bort skibene sejlede
fra hjemstedet, jo større var de, og jo længere tid tilbragte de
til søs. I midten af 1800-tallet blev fisken først konserveret,
når fiskerne vendte tilbage til Bohuslän. De svenske fiskere
brugte krogredskaber, såkaldte
bakker
, som havde mange
hundrede kroge til at fange fiskene. Først fangede de kul-
ler, som blev brugt til madding for fiskeriets egentlige mål,
nemlig lange og torsk.
I løbet af anden halvdel af 1800-tallet udvidede de
svenske fiskere deres aktionsradius ganske betragteligt. I
1850’erne begav de sig ud i den nordøstlige Nordsø til en
fiskeplads, der var kendt under navnet Jäderen. Den lå vest
for det sydlige Norge og dækkede Nordsøens dybeste vande
i Den norske Rende. Få år efter, i 1861, opdagede sven-
ske fiskere en meget fiskerig og hidtil ukendt fiskeplads,
Storeggen, der lå ud for den norske by Ålesund, længere
mod nord. Svenske fiskere oparbejdede et stort fiskeri ef-
ter lange og torsk på denne plads i løbet af 1860’erne og
1870’erne, men blev udkonkurreret af norske fiskere ef-
ter 1880. Herefter fokuserede de svenske fiskere kun på
Tegning af bankfiskefartøjer, som endnu blev benyttet i de sven-
ske langlinefiskerier i 1880’erne. Tegning af Jacob Hägg, 1884.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...240