79
Læsø og hummerfiskeriet
Omstillinger og organisationsformer, ca. 1960-2005
Af Morten Karnøe Søndergaard
Med støtte fra Kulturarvsstyrelsen gennemførte artiklens
forfatter på vegne af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Læsø Mu-
seum i 2007 en undersøgelse af hummerfiskeriet fra Læsø.
Fiskeriet fra Læsø har siden begyndelsen af 1960’erne stort
set været synonymt med hummerfiskeri. Læsø-fiskerne var
blandt de første, som havde succes med at opdyrke dette
specialiserede nichefiskeri, der oprindelig stillede særlige
krav til såvel mandskab som udstyr. Efterhånden blev Læsøs
hummerfiskere udsat for et øget konkurrencepres som et
resultat af krisetendenserne i de øvrige fiskerier, der fik
fiskerne herfra til at søge over i det forholdsvis frie hum-
merfiskeri. Læsøs hummerfiskere forstod at omstille sig og
organisere sig ud af disse problemer. I længden bevirkede
forholdene imidlertid, at de familiebaserede og traditionelle
strukturer, som hidtil havde været et kernepunkt, kom un-
der et øget pres. I perioden efter årtusindskiftet kom en for-
holdsvis tydelig opløsning af disse strukturer, og det er ikke
usandsynligt, at fiskeriet fra Læsø i de kommende årtier vil
blive væsentligt forandret.
Indledning
Læsø ligger i det nordlige Kattegat omtrent midtvejs mel-
lem Frederikshavn og Göteborg.
1
Omkring øen løber to
dybe render i Kattegat, Østerrenden og Vesterrenden. Sidst-
nævnte, mellem Læsø og Vendsyssel, kaldes også for Læsø
Rende.
Læsø er et havvendt lokalsamfund, hvor de maritime er-
hverv traditionelt har udgjort et nødvendigt supplement til
det utilstrækkelige udkomme, landjorden gav. Søfart, samt
indtægter fra strandinger og bjergninger, var længe blandt
de største indtægtskilder. Fremkomsten af et havgående
snurrevodsfiskeri i Kattegat i slutningen af det 19. århund-
rede ændrede imidlertid Læsøs fiskeri fra et beskedent bier-
hvervsfiskeri til et alsidigt hovederhverv, en udvikling der
blev yderligere fremmet af stor efterspørgsel og høje priser
på det tyske marked under 1. Verdenskrig.
2
Fra starten af 1960’erne undergik øens fiskeri en række
omstillinger. Fiskeriet fra øens to havne, Vesterø og Østerby,
gik fra at have et forholdsvis bredt fokus til at blive stadig
mere centreret omkring fangsten af jomfruhummere.
3
Dette
specialiserede nichefiskeri viste sig i de følgende årtier over-
ordentligt lukrativt og dertil overlevelsesdygtigt. Det kan
indskydes, at etableringen af en selvstændig fiskeindustri,
A/S Læsø Fiskeindustri, med forarbejdning af hummere
spillede en ikke ubetydelig rolle i denne sammenhæng. Det-
te element er imidlertid sat lidt i baggrunden i det følgende,
hvor fokus i stedet er på periodens forandringer i hummerfi-
skeriet, samt dets metoder og organisationsformer.
4
Fiskeriet fra Læsø
I årene umiddelbart før Anden Verdenskrig var fiskeriet fra
Læsø fortsat præget af de traditionelle fiskerityper, der hav-
de været fremherskende ved århundredeskiftet. Snurrevods-
fiskeriet var i fortsat vækst. Bundgarnsfiskeriet oplevede
gode tider og gav desuden en forholdsvis stor beskæftigelse
på øen. Herudover blev der drevet en del krog- og pilkefi-
skeri om vinteren, samt fiskeri med hummertejner om som-
meren. Langt hovedparten af fiskeriet foregik på banker og
grunde tæt ved øen. Der var tale om et dagsfiskeri, typisk
med små kuttere på mellem fem og tolv bruttotons, hvorfra
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...240