82
hvilket skabte en situation, hvor Læsø-fiskerne, præcis som
andre danske fiskere havde gjort det i de forudgående årtier,
måtte forholde sig til nedskæringer og reduktioner i flåde-
størrelsen.
Fangstmetoder
Med afsæt i den historiske udvikling af fiskeriet fra Læsø
kan der udpeges to omdrejningspunkter, som i denne sam-
menhæng påkalder sig særlig interesse. Det første er den til-
pasning, som Læsø-fiskerne måtte gennemføre i forbindelse
med, at de begyndte at fokusere stadig mere på hummerfis-
keriet. Det andet omdrejningspunkt er de omstillinger, der
i periodens sidste årtier udfoldede sig i takt med hummer-
fiskeriets øgede kapitalisering. For begge punkter gælder
det, at de både skabtes af og førte til nye fangstmetoder og
måder at organisere kapitalen på.
9
I årene umiddelbart efter 2. Verdenskrig opstod der i takt
med trawlfiskeriets fremgang på Læsø et beskedent fiskeri
efter hummere. Dette fiskeri foregik stort set udelukkende i
sæsonen, hvilket som regel var i august måned. Selv med de
forholdsvis små kuttere og simple redskaber, som fiskerne
havde til rådighed, blev der fanget anselige mængder hum-
mere. Dagsfangster på over ét tons var ikke usædvanlige.
Til sammenligning kan det nævnes, at de største og mest
rationaliserede enheder i dagens fiskeri fanger omkring to
tons i døgnet, og perspektivet understreges yderligere af,
at mindstemålet på hummere på dette tidspunkt var fem-
ten centimeter mod i dag tretten centimeter. Trods impone-
rende fangster var der ikke de store økonomiske gevinster
at hente i hummerfiskeriet, hvilket først og fremmest hang
sammen med de fremherskende traditioner i det altdomi-
nerende snurrevodsfiskeri. I dette fiskeri blev hummerne
nemlig mest opfattet som et irritationsmoment; de hang fast
i voddet, bed det sammen med kløerne og gjorde generelt
arbejdet med voddet besværligt for fiskerne. Hummerne
blev derfor normalt blot knust på dækket og resterne fejet
bort. Den korte hummersæson og hummernes manglende
popularitet i øvrigt var på en og samme tid et resultat af og
årsagen til, at der ikke blev brugt ressourcer på at udvikle et
større og mere stabilt marked. I 1950’erne begyndte nogle
af Læsø-fiskerne at fiske hummere lidt mere kontinuerligt,
men der var stadig tale om et udpræget sæsonfiskeri og et
fiskeri, som næsten udelukkende blev drevet af de lokale
fiskere.
I en årrække forblev hummerfiskeriet stort set uforan-
dret, men i løbet af 1960’erne førte generationsskifte og nye
teknologier til fremskridt inden for hummerfiskeriet. En
del af de yngre hummerfiskere begyndte at undersøge mu-
lige fangstområder langs den klippefyldte svenske vestkyst.
Også andre vanskeligt tilgængelige områder, hvor der ikke
tidligere var blevet fisket efter hummere, blev undersøgt.
En væsentlig forudsætning for hele dette fremstød var frem-
komsten af Decca-apparater, der forholdsvis præcist kunne
kortlægge kursen til fiskepladsen samt benyttes til at fore-
tage de nødvendige manøvrer på denne. Ofte blev der fis-
ket på pladser, hvor der blev gået meget tæt på undersøiske
skær og lignende forhindringer. Udviklingen af et ”trawling
in pockets”-fiskeri krævede snilde med hensyn til at tilpasse
grej og metodik samtidig med, at det stillede krav om mak-
simal udnyttelse af den tilgængelige elektronik. I forhold
til sidstnævnte aspekt havde de unge fiskere, der hurtigt fik
sat sig ind i brugen af Decca, en naturlig fordel frem for de
lidt ældre fiskere, der ofte indtog en lidt mere konservativ
og reserveret holdning. På de unge fiskeres initiativ blev der
fundet mange nye fiskepladser, og på nogle af disse pladser
var der tale om veritable ”hummereventyr” med fangst af
store mængder hummere. Til trods for, at der kunne gøres
gode fangster, var det fortsat i langt overvejende grad Læsø-
fiskerne, der sad på hummerfiskeriet. Fiskere fra de nærtlig-
gende fiskerihavne i Skagen og Strandby var stadig mere fo-
kuseret på andre fiskerier, især rejefiskeri og industrifiskeri.
Ser vi nærmere på denne status, synes især to faktorer at
have spillet ind. For det første var der visse vanskeligheder
forbundet med hummerfiskeriet; det krævede indgående vi-
De fleste af Læsøs hummerfiskere bruger i dag fortsat trawlskovle
af træ. De sætter sig ikke så hårdt i bunden som jernskovle, men
kan til gengæld være svære at styre. De påmonterede gajer hjælper
med styringen og sikrer, at skovlene ikke vælter og slår krøller, når
der fires. Foto: Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museum & Arkiv.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...240