92
kendetegnet ved forholdsvis få restriktioner. Denne kends-
gerning parret med de generelt vanskelige rekrutterings-
betingelser i fiskeriet begyndte særligt hen mod periodens
slutning at dreje fiskeriet i to modsatrettede retninger: en
kapitalintensiv og en kapitalrationaliserende retning. Først-
nævnte var kendetegnet ved såvel et delvist brud med det
klassiske familiebaserede fiskeri, som øgede investeringer i
større fartøjer med fokus på andre områder og havne end de
lokale. Sidstnævnte var kendetegnet ved deres forsøg på at
organisere kapitalen efter forholdene og udnytte den stød-
dæmpende effekt, der lå i at kunne skære ned på mande-
parter og vedligeholdelsesomkostninger i vanskelige tider.
Trods tydelige forskelle peger begge organisationsformer
imidlertid frem mod afgørende forandringer i hummerfiske-
riet fra Læsø i de kommende årtier.
Ses ovenstående resultater i et perspektiverende udblik,
kan der formentlig med rette argumenteres for, at hum-
merfiskeriet fra Læsø i stigende grad har mistet sin særlige
status som nichefiskeri og efterhånden er faldet ind i det
mønster, der kendetegner størsteparten af det øvrige danske
fiskeri: enten investerer man eller også satser man på at ud-
nytte de tiloversblevne marginaler. Uanset, hvilken vej der
vælges, er det umiddelbart klart, at der ikke kan blive mange
fiskere til overs i det samlede spil. Det er måske ikke over-
raskende, at denne udvikling sætter ind på et tidspunkt, hvor
samfundsudviklingen i al almindelighed - og i stigende grad
- opprioriterer individualisme og liberalisme. I en sådan at-
mosfære vil den nære og familiebaserede organisationsform
alt andet lige stå svagt, uanset formens store tilpasningsevne
og stødpudefunktioner. Det skal til denne konstatering tilfø-
jes, at en væsentlig del af inspirationen for denne artikel har
været hentet hos den svenske etnolog Olaf Hasslöf, der i de
tidlige 1970’ere lavede en række feltstudier af svenske kyst-
fiskerlejer.
16
Hasslöfs konklusion var dengang, at den fami-
liebaserede organisationsform var både overlevelsesdygtig
og kriseresistent. Det samme kan konstateres at have været
tilfældet for fiskeriet fra Læsø, men samtidigt kan det også
konstateres, at den kapitalintensive udvikling i de seneste
år - og i lighed med udviklingen i andre danske fiskerier -
har overtaget styringen. Et interessant spørgsmål for videre
udforskning - med rækkevidde ud i hele Kattegat-Skagerrak
regionen - bliver derfor, hvordan det er gået for de øvrige
kystfiskerlejer i regionen siden Hasslöfs studier. Formåede
de, som hummerfiskerne fra Læsø længe gjorde det, at fast-
holde deres position via omstillinger og organisation?
Noter
1.
Tak til ledelse og direktion ved Læsø Fiskeindustri A/S,
samt de hummerfiskere og øvrige læsøboere som med deres
store hjælpsomhed og imødekommenhed har gjort arbej-
det med denne artikel til en fornøjelse. En særlig tak til Per
Steen Jensen og Bodil Hvirring Jensen, for husly og godt
værtskab, samt til museumsinspektør Jan Hammer Larsen,
Bangsbo Museum &Arkiv, der tog sig tid til at involvere sig
i undersøgelsen og komme med konstruktive bidrag hertil.
Undersøgelsen er med støtte fra Kulturarvsstyrelsen gen-
nemført for Fiskeri- og Søfartsmuseet og Læsø Museum.
2.
Horst Meesenburg (red.):
Bygd. Læsø - menneske og
landskaber
, 1990, årg. 21. nr. 4, p. 28.
3.
Fangsten af jomfruhummere (Nephrops norvegicus) be-
nævnes i daglig tale blot som ”hummerfiskeri”, en betegnel-
se der ligeledes er adopteret i nærværende artikel, men som
intet har at gøre med fangsten af den ”rigtige” europæiske
hummer (Homarus gammarus).
4.
En mere integreret synsvinkel med fokus på såvel Læsø
Fiskeindustri A/S, som lokalsamfundet Læsø i sin helhed,
vil blive taget op i en senere publikation.
5.
Bent Rulle:
Østerby Fiskeriforening 1931-2006. I luv og
, 2006, p. 8-19.
6.
Bent Rulle:
Østerby Fiskeriforening 1931-2006. I luv og
, 2006, p. 21-24.
7.
Kirsten Melchjorsen og Lindy Svendsen (red.):
A/S Læsø
Fiskeindustri
, 1988, (upag.).
8.
Claus Jacobsen:
A/S Læsø Fiskeindustri 40 år. 1963-
2003
, 2003, p. 16-17.
9.
Hvor intet andet er bemærket bygger dette og de næst-
følgende afsnit på interview med lokale hummerfiskere og
øvrige aktører involveret med hummerfiskeriet fra Læsø.
Interviewene er optaget i foråret og sommeren 2007. En
samlet liste over disse interview, samt udskrifter heraf fore-
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...240