101
sede en ny flåde af ståltrawlere beregnet til multitrawling,
søpakning, nedfrysning og volumenfiskeri. De er voldsomt
energikrævende og kunne derfor ikke bare, som forudsat af
EU-strategien, udkonkurrere og erstatte partsfiskernes eksi-
sterende flåde af moderne garn- og snurrevodskuttere. Den
samlede flådekapacitet blev alt for stor til et fortsat bære-
dygtigt fiskeri i EU-havet.
Nu har EU og medlemsstaterne også selv proklameret
bæredygtighed, og den forvaltes entydigt i overensstem-
melse med den overordnede moderniseringsstrategi: Man
har biologerne til at råbe vagt i gevær, hvis en bestand rent
kvantitativt beskattes for hårdt. Man har fiskeriøkonomerne
til at lave ideologiske modeller, der kan vise, at jo større
fartøj desto større kapitalafkast. Og man har skatteyderbe-
talte penge klar til at købe den gamle flåde ud af erhvervet,
så partsfiskerne kan blive erstattet af et langt mindre, fast-
lønnet mandskab og af fremmedkapital på de nye trawlere.
Derfor har vi gennem en årrække haft det absurde mix af ny-
bygningsstøtte og ophugningsstøtte til et og samme erhverv.
Men absurditeten forsvinder, når man forstår den strategiske
idé med hele operationen: At få skiftet partsfiskeriets store
flåde af mindre kuttere ud med koncernfiskeriets lille flåde
af store trawlere.
Denne flådereduktion duer imidlertid ikke ifølge strate-
gien, hvis det er de store multitrawlere, der tages ud og ikke
partsfiskernes kutterflåde. Og her løb den ind i uventede
vanskeligheder af to grunde. For det første gælder det gene-
relt, at jo større motorkraft, du bruger, desto mere brændstof
koster det at trawle et kilo fisk. Og jo længere du slæber
trawlet for at spare, desto ringere er kvaliteten og dermed
prisen på fangsten. For det andet begyndte netop den glo-
bale mangel på konventionelle energikilder at slå igennem
med uafvendelig konsekvens. Olieprisernes uimodsigelige
trend er at stige, og i 2008 overskred en tønde råolie den
magiske grænse på 100 dollar. I Danmarks Fiskeribank var
bestyrelsen allerede i 2005 ved at gå til af fortvivlelse, for
restancerne blev bare ved at stige tilsvarende, og der var
grænser for, hvor længe politikerne kunne holde til at give
henstand. I Thyborøn var der f.eks. et trawlerrederi, der op-
arbejdede en oliegæld på over 100 mio. kr., som var umulig
at komme af med, for hver ny rejse kostede bare endnu mere
i olie.
Her opstod en situation af de sjældne, som dygtige em-
bedsmænd gemmer deres storstilede planer til, fordi der
skal en situation hvor usædvanligt mange parter pludselig
og kortvarigt har samme taktiske interesser til at skabe det
aktuelle nu, hvori sådanne planer lader sig gennemføre i
et irreversibelt snuptag. Her var det idéen om en gang for
alle at gennemføre
enclosure
af det danske folks fælles res-
source i fiskerierhvervet ved at ophæve fangstretten, priva-
Når man maler båd, hygger man sig også med hinanden på lan-
dingspladsen.
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...240