86
merfiskeriet var betinget af lang tids eksperimenteren med
omfattende skader på og tab af grej. Endelig var der selve
konstruktionen af trawlet, der fordrede specialviden, som
kun de lokale vodbindere havde.
De fordele, som Læsø-fiskerne havde, blev efterhånden
udjævnet. Det skete først og fremmest ved introduktionen
af nye teknologier op gennem 1980’erne. Det blev eksem-
pelvis muligt via radaren at lave ”slæbestreger” på sine kon-
kurrenter og dermed klart aflæse, hvor disse fiskede. Sam-
tidig begyndte de udefra kommende fiskere også at købe
deres trawl og grej lokalt, hvilket gjorde, at andre vodbin-
dere fik nemmere ved at aflure de lokale finesser. De trawl,
FN 342
T
HOMANJA
, hjemhørende i Østerby.
T
HOMANJA
er en af de både, der i de seneste år er gået fra to mands- til enmandsbaseret drift.
Foto: Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museum & Arkiv.
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...240