76
Fangstrate-metoden kan altså øge vores forståelse af fis-
keriernes udvikling. Fiskere er jægere og befinder sig øverst
i havenes fødekæder. Og som sådan afhænger de af deres
bytte. Hvis fiskebestandene er i tilbagegang, må mennesket
indrette sig derefter. De geografiske mønstre i de svenske
fiskerier og ændringerne heraf bekræftede, at fangstrater og
dermed det økologiske grundlag ofte påvirkede fiskeriernes
udvikling. Økologien var selvsagt ikke ene om at bestemme
fiskernes adfærd, men den spillede en væsentlig rolle. Det
er vigtigt at understrege, at fangstrate-metoden sagtens kan
anvendes i analyser af andre fiskerier uden for Nordsøen.
Det vil derfor være nyttigt for fremtidige fiskerihistorikere
at medtænke ændringer i fangstrater, når de forsøger at for-
klare ændringer i kystsamfundenes udvikling.
Perspektiver
Marin miljøhistorie har et stort forskningsmæssigt potentia-
le og samtidig en høj relevans for vigtige samfundsmæssige
miljødiskussioner. Indtil for få år siden talte fiskerihistori-
kere og fiskeribiologer sjældent sammen, men med HMAP
er der etableret et forskningsmæssigt forum, der bygger bro
mellem disciplinerne. Den marine miljøhistorie er i vækst,
og mange nye forskningsresultater, som vil forandre vores
forståelse af havenes historie og betydning, er på vej.
Studiet af 1800-tallets fiskerier i Nordsøen viste det
overraskende resultat, at lange snarere end torsk var den
vigtigste kommercielle art for en betydelig gruppe svenske
fiskere, der fiskede i Skagerrak og den nordøstlige og nord-
lige Nordsø. Lange overgik torsk i betydning for fiskerne
og styrede ofte deres valg af fiskepladser. Det hang sammen
med, at der formentlig var en ganske betydelig bestand af
lange i 1800-tallet. I det lange løb er bestanden formentlig
gået tilbage, hvilket måske skyldes fiskeritrykket. Historien
om de svenske fiskerier viser potentialet i at kombinere
historiske og biologiske studier, og demonstrerer, at en af
1800-tallets vigtige fisk er gået i glemmebogen, fordi den
ikke længere er mål for et stort fiskeri.
Ofte er fiskerihistorie en fortælling om menneskets
overudnyttelse af havets ressourcer. Fra mange steder på
kloden kendes historier om, hvordan fiskebestandene er ble-
vet nedfiskede, og mange bestande er kollapset.
7
Imidlertid
repræsenterer den marine miljøhistorie med integrationen
af historisk og biologisk forskning en stærkt underudnyttet
historie. Den nye disciplin har et stærkt potentiale, som blot
venter på at blive forløst i de kommende år.
Noter
1.
Poul Holm, 2000. ’Under overfladen - havenes økohisto-
rie’,
Ny Viden
10a, Syddansk Universitet, Odense. W. Jef-
frey Bolster, 2006. ‘Opportunities in marine environmental
history’ i
Environmental History
11, issue 3, p. 567-597.
Fisheries Research
87 (2007)
2.
I
Fisheries Research
87 (2007) er en lang række af de
seneste forskningsresultater blevet publiceret. Se endvi-
dere Poul Holm, T.D. Smith & D.J. Starkey (red.), 2001.
The Exploited Seas: New Directions for Marine Environ-
mental History
, International Maritime Economic History
Association/Census of Marine Life, St. John’s, Newfound-
land. Andrew A. Rosenberg, W.J. Bolster, K.E. Alexander,
W.B. Leavenworth, A.B. Cooper & M.G. McKenzie, 2005.
‘The history of ocean resources: modelling cod biomass us-
ing historical records’ i
Frontiers in Ecology and the En-
vironment
3, 2, p. 78-84. Bo Poulsen (under publicering).
‘Historical evidence for the variability of fish populations
prior to industrialized fishing’ i
Journal of Marine Systems
.
Bo Poulsen (under publicering).
Historical exploitation of
North Sea herring stocks: - an environmental history of the
Dutch herring fisheries, c. 1600-1860
, Aksant, Amsterdam.
Brian R. MacKenzie, J. Alheit, D.J. Conley, P. Holm & C.C.
Cinze, 2002. ‘Ecological hypotheses for a historical recon-
struction of upper trophic level biomass in the Baltic Sea
and Skagerrak’,
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences
59, p. 173-190.
3.
Det følgende baserer sig på resultater fra PhD-projektet,
som er publiceret i: René Taudal Poulsen,
An environmen-
tal history of North Sea ling and cod fisheries, 1840-1914
,
Fiskeri- & Søfartsmuseets Studieserie nr. 22, Fiskeri- &
Søfartsmuseet, Esbjerg, 2007. René Taudal Poulsen, An-
drew B. Cooper, Poul Holm & Brian R. MacKenzie. ‘An
abundance estimate of ling (Molva molva) and cod (Gadus
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...240