89
Det er ikke kun de unge fiskere, der er opmærksomme på,
at fornyelse er lig med fremtidssikring. Det hører således
med til historien, at fiskeindustrien gør en aktiv indsats for
at sikre, at der kommer nye kræfter til. Som et forholdsvis
nyt initiativ driver A/S Læsø Fiskeindustri i dag en fond,
hvis formål er at hjælpe unge, der ønsker at starte op i fiske-
riet. Blandt fondens muligheder er f.eks. investeringshjælp
til unge fiskere, som har behov for lidt ekstra hjælp ud over
de lån, som banken kan yde i forbindelse med erhvervelse
af et fartøj.
Arbejdsmarkedets forandringer havde også konsekven-
ser for rekrutteringen andre steder end i selve fiskeriet.
Fastholder vi fokus på fiskeindustrien, var det således i
lange perioder op igennem 1970’erne et problem for A/S
Læsø Fiskeindustri at skaffe den nødvendige arbejdskraft.
Selv om fiskeindustrien tilbød specialkurser, gik det trægt
med få flere i beskæftigelse. Den direkte årsag hertil var
en mangelfuld kommunal infrastruktur, idet der ikke var en
børnehave på øen. Det betød, at de mødre, der i princippet
kunne arbejde ude nogle timer dagligt, var låst fast af bør-
nepasning. Denne situation blev bedret med udbygningen af
den kommunale service op igennem 1980’erne, og samtidig
kunne fiskeindustrien støtte sig til en voksende arbejdskraft-
reserve. Mens fiskeriet fortsatte sin fremgang, gik det i den-
ne periode tilbage for mange andre erhverv på øen, hvilket
førte til en stigende arbejdsløshed og dermed også flere løse
hænder, der kunne beskæftiges i fiskeindustrien alt efter sæ-
sonudsving og behov. Sådanne deltidsmedarbejdere havde
mulighed for at få suppleret deres løn op fra arbejdsløsheds-
kassen, hvilket betød en fordel for disse arbejdstagere, der
ikke umiddelbart havde mulighed for at finde en fuldtids-
stilling på øens meget begrænsede jobmarked. Ordningen
Læsø Fiskeindustri A/S etableredes i 1962 og er i dag den altoverskyggende krumtap i hummerfiskeriet. Uden den lokale fiskeindustri
havde en stor del af Læsøs fiskere for længe siden været tvunget til at søge andre havne eller til at dreje nøglen om.
Foto: Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museum & Arkiv.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...240