48
”Sømandskoneprojekt”, der med udgangspunkt i søfarts-
samfundene på Fanø, Thurø og Løjtland tog sigte på at skil-
dre kvindernes og familiernes liv i det maritime samfund.
Projektet, der anlagde en ny vinkel på den hidtil så mands-
dominerede søfartshistorie, blev endeligt afrapporteret i
1992 i bogen
I Storm og stille - den sikre havn. Bidrag til
sømandskonens historie
, der var redigeret af museumsdi-
rektør Morten Hahn-Pedersen og blev udgivet på Fiskeri-
og Søfartsmuseets Forlag.
Via arbejdet med ”Sømandskoneprojektet” havde Mor-
ten Hahn-Pedersen allerede stiftet bekendtskab med Fanøs
søfart, og på Fiskeri- og Søfartsmuseet fortsatte han med at
sætte fokus på denne del af den vestjyske søfarts historie.
Gennem et omfattende indsamlings- og forskningssamar-
bejde kunne museet i november 1989 åbne særudstillingen
”Fanø i sejlskibstiden”, som blev fulgt af tre publikationer,
der på hver sit niveau skildrede øens søfartshistorie. I
Fanø
i sejlskibstiden
opridsede Morten Hahn-Pedersen hoved-
linjerne i Fanøs maritime udvikling og skitserede en række
særlige aspekter ved Fanøs maritime samfund, mens lokal-
historikeren Niels Frederiksen i
Sønderho - en skipperby
i Vadehavet
tegnede et mere kalejdoskopisk billede af li-
vet i ét af Fanøs skippersamfund. Endelig belyste Morten
Hahn-Pedersen og Holger Munchaus Petersen i
Prinsen og
Prinsessen - to storsejlere fra Fanø
historien om to enkelt-
skibe i Fanø-søfartens absolutte storhedstid i slutningen af
1800-tallet. Morten Hahn-Pedersen har siden fremlagt flere
arbejder omkring Fanø-skibes rejser og regnskaber. Han har
Skibsportræt af Fanø barken EMBLA, malet af Reuben Chappell. EMBLA blev bygget i Nordby 1885 og solgt til Sverige 1906.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...240