37
at deltage i et udvalgsarbejde om en særlig fiskeskipperud-
dannelse til afløsning af kystskippereksamen. Museet fik
ansvaret for tilrettelæggelse af uddannelsen inden for fa-
gene fiskeribiologi, oceanografi og meteorologi og Svend
Tougaard gennemførte forsøgsuddannelserne i disse fag på
Fiskeri- og Søfartsmuseet. I forlængelse heraf blev nogle
år senere etableret en mellemlang videregående uddannelse
til fiskeriteknolog, hvor Svend Tougaard stod for det fiske-
rifaglige indhold og senere en ny uddannelse af Søværnets
officerer, der skulle forestå fiskeriinspektion ved Færøerne
og Grønland.
Den naturhistoriske afdeling ved Svend Tougaard indgik
også i et forskningsprojekt på fiskeriøkonomisk institut på
det nye Sydjysk Universitetscenter (SUC) om uddannelse i
fiskerierhvervet i Norden, et projekt, der dog ikke blev fuld-
ført på grund af manglende finansiering af afrapporteringen.
I 1978 blev temaet igen taget op i en stor særudstilling ”Fisk -
fisker”.
Sæler
Med sælariets åbning i 1976 kom et nyt forskningsobjekt
ind i den naturhistoriske afdelings ansvarsområde. De for-
ladte sælunger blev den store udfordring de første år, hvor
museet opdrættede hylere. Overlevelsesprocenten var ikke
imponerende stor, men der indledtes et undersøgelsespro-
gram, som resulterede i et samarbejde med Odense Univer-
sitet og Centralsygehuset i Esbjerg. Resultaterne heraf blev
en meget høj overlevelsesprocent, og et tæt samarbejde med
tilsvarende institutioner i Holland og Tyskland.
Der var også problemer med transport af de fundne hy-
lere fra fundstedet til sælariet. I begyndelsen var der flere
uforklarlige dødsfald under transporten. Der blev opstillet
flere hypoteser om mulige årsager, og én af dem skulle -
gennem eksperimenter med hylerne i sælariet - vise sig
at være den rigtige. Ved kontinuerlige målinger af hyler-
nes kropstemperatur viste det sig, at en hyler, der ikke har
mulighed for at komme i vand, ikke kan styre legemstem-
peraturen. En hyler, der ligger i solen får meget hurtigt en
kropstemperatur på 40 grader, men blot ved at gøre bagluf-
ferne våde faldt temperaturen i løbet af ganske få minutter
til de normale 37 grader. Ved at vikle våde håndklæder om
baglufferne under transporten undgik man disse dødsfald af
hedeslag. En overhældning af hele dyret med vand kunne
modsat sænke kropstemperaturen, så dyret blev underafkø-
let. Vand på baglufferne giver derimod mulighed for, at det
automatiske modstrømsprincip i baglufferne kan åbne og
lukke for blodgennemstrømningen og således styre krops-
temperaturen.
Arbejdet med hylerne resulterede i en række spørgsmål
om årsagen til hylernes forekomst, og det første projekt
var undersøgelser af, hvordan mor og unge etablerede og
holdt kontakt med hinanden. Da sælerne i sælariet allerede
fra det første år havde fødsler, var der gode muligheder for
at observere moder-unge relationerne. Der blev gennemført
døgnobservationer i sælariet fra umiddelbart efter fødslen
og de følgende døgn, og museets personale fik lejlighed til
at malke den diegivende hun og analysere mælken. I dette
projekt kunne tilknyttes museets første specialestuderende
fra Københavns Universitet.
Der var stadig en række ubesvarede spørgsmål om år-
sagen til, at hylere overhovedet forekom, og svarene kunne
ikke findes i sælariet. Der gennemførtes derfor to somre un-
dersøgelser på en sælbanke i Vadehavet, Paj Sand mellem
Rømø og fastlandet nord for dæmningen. Til projektet blev
knyttet to specialestuderende fra henholdsvis Lund Univer-
sitet og Århus Universitet. En del af undersøgelserne var
moder-unge kontakt, og i alt 15 unger blev fulgt fra fødsel
til diegivningens slut.
Ved undersøgelserne af de unger, der var født i Sælariet,
og feltundersøgelserne på Paj Sand blev det også klart, at
forstyrrelser af sælerne på bankerne var af afgørende betyd-
ning for ungernes overlevelse den første vinter. Ved sam-
menligning af vægtforøgelsen af ungerne fra sælariet og
iagttagelserne af diegivningen i Vadehavet, hvor ungerne
kun kan die ved lavvande, kunne det konstateres, at gan-
ske få forstyrrelser af moder og unge i dieperioden kunne
få fatale følger for ungens vægt, når dieperioden efter fire
uger var slut. Havde ungen ikke tilstrækkeligt tykt spæklag,
kunne den dårligere klare det kolde vand om efteråret og
blev lettere offer for infektioner og parasitter. Et væsentligt
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...240