32
Noter
1.
Sjæk’len
, nr. 8-9, 1977,
Sjæk’len,
nr. 20, 1987,
Vestkysten
23-4-1968.
2.
Sjæk’len
, nr. 20, 1987. Den første E 1, der oprindelig hed
S 49
Dana
af Skagen, blev i 1978 udskiftet med den noget
større E 39
Zoar
(ex E 39
Godthåb
), som siden har sejlet
under navnet E 1
Claus Sørensen
. S 49
Dana
af Skagen er i
dag sat på permanent bedding i værftsområdet i Fiskeri- og
Søfartsmuseets frilandsafdeling.
3.
Sjæk’len
, nr. 20, 1987,
Sjæk’len
- Årbog 1988
, Esbjerg
1989.
4.
Morten Hahn-Pedersen:
Fra viking til borebisse - 50 ge-
nerationer ved Vadehavet
, Esbjerg 2001.
5.
Sjæk’len
, nr. 20, 1987. Museet havde i 1973 kastet sig ud
i en pionerindsats med edb-registrering af samlingerne. Da
det viste sig, at lagerkapaciteten på udstyret ganske enkelt
var for dyr til at tillade indkodning af alle relevante oplys-
ninger og søgesystemerne desuden ikke smidige nok, måtte
der sideløbende føres en omfattende registrant, som ikke
mindskede papirarbejdet. I 1981 havde museet fået overført
omkring halvdelen af alle museumsnumre til edb, men da
var den teknologiske udvikling imidlertid løbet fra muse-
ets hulkortsystem, og da det erkendtes, at en ny løsning var
nødvendig, blev arbejdet foreløbigt indstillet.
6.
Fiskeri- og Søfartsmuseets regnskaber 1968-1988.
7.
Sjæk’len
- Årbog 1989
, Esbjerg 1990.
8.
Ibid.
9.
Sjæk’len
- Årbog 1988
, Esbjerg 1989 og følgende år-
gange. Foruden diverse fondstilskud og donationer indgår
bl.a. entréindtægter, indtjening ved rekvirerede forsknings-
opgaver, diverse projekter, undervisning og cafe-drift i mu-
seets egenfinansiering. I 2005 lå egenfinansieringsdelen på
knap 75% af den museale drift excl. bygninger. Siden har
museets § 16 tilskud og ordningen om statslig kompensa-
tion for gratis museumsentré for børn og unge atter øget
den offentlige andel af driften. Fiskeri- og Søfartsmuseets
forlagsvirksomhed og museumsbutik køres på selvstændige
regnskaber.
10.
Fiskeri- og Søfartsmuseets ”fadder-ordning”
, 1988
samt
Sjæk’len - Årbog
, Esbjerg 1989ff.
11.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 1989-93.
12.
Fiskeri- og Søfartsmuseets trinvise udbygningsplan
,
Esbjerg 1993,
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 1989-96.
13.
Poul Holm:
Kystfolk - Kontakter og sammenhænge
over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914
, Esbjerg 1991,
Fiskeri- og Søfartsmuseets Maritime Skrifter, Nr. 17.
14.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 1989ff.
15.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 2001-03. Thyge Jensen, Svend
Tougaard, Niels Knudsen og Morten Hahn-Pedersen:
Saltvandsakvariet - en ny spændende oplevelse ved Fiskeri-
og Søfartsmuseet
, Esbjerg 2001.
16.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 2006,
Fokus på havpattedyr -
nyt sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
, Esbjerg
2007.
17.
Morten Hahn-Pedersen har siden sin ansættelse på
Fiskeri- og Søfartsmuseet i 1988 bl.a. været medlem af for-
retningsudvalget for Esbjerg Turistråd, formand for Esbjerg
Ad Hoc (markedsføringssamarbejde), bestyrelsen for
Esbjerg Erhvervsudvikling, forretningsudvalget for Jyllands
Attraktioner, Turismens Fællesråds ”ide-cirkel”, Danmarks
Turistråds arbejdsgrupper vedr. udvikling af børneturis-
me og attraktionsmærkning, formand for DTA - Danske
TuristAttraktioner og medlem af Erhvervsministeriets
Bevillingsudvalg for Turisme.
18.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 1989ff.
19.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 1989ff.
20.
Sjæk’len Årbog
, Esbjerg 1989ff. samt officielle regn-
skaber, publikumsstatistik og andet publiceret materiale fra
Fiskeri- og Søfartsmuseet - f.eks. via Danmarks Statistik el-
ler internet. Vedr. udenlandske overnatninger i Danmark se
f.eks.
. I forhold til den danske muse-
umsstatestik ligger Fiskeri- og Søfartsmuseet pænt placeret
med et besøgstal, som på landsbasis ligger omkring 1,5 % af
totalen og for det gamle Ribe Amts vedkommende på knap
40 % af totalen for samtlige museumsbesøg (Statistiske
Efterretninger, Uddannelse og Kultur 2006:3).
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...240