27
vet i miljølovgivningen som deltager i strandingsberedska-
bet for havpattedyr, og museet har i denne sammenhæng
opbygget en anselig samling af præparater og hvalskeletter.
Endvidere har museet været engageret i hvalforskning og
opbygget en database over hvalobservationer i danske far-
vande. Hidtil har dette arbejde udelukkende været formidlet
via særudstillinger, hjemmeside, foredrag og publikationer -
bl.a. i den i 1999 introducerede forlagsrække
Fiskeri- og
Søfartsmuseets Biologiske Skrifter
- men nu er tiden inde
til at omsætte den akkumulerede viden i en permanent og
spektakulær udstilling. Ud over selve udstillingen vil hval-
hallen også skulle rumme et auditorium samt diverse tekni-
ske bagland og arbejdsområder med bl.a. dissektionsrum og
skeletmagasiner
16
.
Projektets tredje element er sammenkædningen mellem
på den ene side den eksisterende museumskerne og på den
anden sælariet og hvalhallen. Her vil der bl.a. blive plads til
en museumsbutik af en sådan størrelse og karakter, som nu-
tidens publikum forventer at finde på en moderne attraktion.
For det er Fiskeri- og Søfartsmuseet også.
sælbassiner til henholdsvis spættede sæler og gråsæler. Tre
årtiers arbejde med sæler har givet museets medarbejdere
mange erfaringer omkring opbygning af de bedst mulige
forhold for dyrene, og dette vil naturligvis blive udnyttet
i det nye anlæg, der også vil indarbejde bedre muligheder
for at gennemføre bl.a. den sæltræning og de speakede sæl-
fodringer, som gennem de seneste år har været på sælari-
ets program. Endelig vil anlægget rumme udstillinger, som
formidler museets sælforskning, der i de senere år bl.a. har
omfattet flytællinger af Vadehavets sælbestand og satellit-
mærkning af vilde sæler. Svend Tougaard er i 2008 frikøbt
til at sammenskrive resultaterne af denne forskning, inden
han ved årets udgang går på pension efter godt 40 års enga-
geret og banebrydende arbejde for museet.
Projektets andet hovedelement består af en hvalhal.
Museets naturhistoriske afdeling gjorde sig de første erfa-
ringer med hvalstrandinger allerede i 1980’erne, men ikke
mindst de store kaskelotstrandinger på Rømø i 1996 og 1997
har for alvor bragt de store havpattedyr på museets arbejds-
program. Fiskeri- og Søfartsmuseet er i dag direkte indskre-
Fiskeri- og Søfartsmuseets sælarium fra 1976 står nu foran fornyelse.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...240