17
imidlertid presset både internt og eksternt. Trods en restriktiv
indsamlingspolitik op gennem 1970’erne og 1980’erne var
museets magasiner efterhånden blevet fyldt til bristepunktet
og hermed særdeles vanskeligt overskuelige. Desuden var
samlingernes bevaringstilstand ved at være problematisk,
og endelig lå der en stor opgave og ventede omkring samlin-
gernes registrering
5
. Hvis museet skulle kunne håndtere en
ny og omfattende dokumentationsopgave, fordredes også en
løsning af disse interne problemstillinger. Den bedste løs-
ning ville være en udvidelse af Fiskeri- og Søfartsmuseets
fysiske bagland, men det ville kræve en betydelig økonomi,
og Fiskeri- og Søfartsmuseets økonomiske situation var
ikke den bedste.
Ved Fiskeri- og Søfartsmuseets åbning i 1968 havde
forholdet mellem de offentlige driftstilskud og museets
egenfinansiering (entréindtægter, fondstilskud og donatio-
ner) ligget på 80/20. Selv om museet i 1972 havde opnået
statsanerkendelse - og hermed yderligere offentlige driftstil-
skud - var forholdet mellem de offentlige tilskud og museets
egenfinansiering i løbet af de såkaldte ”fattigfirsere” endt
på noget nær 50/50. Selv om dette i nogen grad afspejlede
sælariets publikumssucces, var et andet væsentligt element i
udviklingen en tiltagende udhulning af de offentlige tilskud
grundet manglende fremskrivninger. Museets økonomiske
manøvremuligheder blev heller ikke bedret af museets tætte
opkobling på den kommunale økonomi, som betød, at even-
tuelle overskud på museets regnskab endte i den kommu-
nale kasse
6
.
Ved siden af disse udfordringer havde den stigende som-
merhusturisme op gennem 1970’erne og 1980’erne medført,
at en række nye attraktioner var begyndt at skyde op langs
vestkysten. Det medførte en øget konkurrence om kunderne
i sommerlandet, som Fiskeri- og Søfartsmuseet med sin sta-
dig større afhængighed af egenfinansiering hurtigst muligt
måtte tilpasse sig. Det krævede både udvikling af nye tilbud
og intensiveret markedsføring.
Fiskeri- og Søfartsmuseets nytiltrådte bestyrelsesfor-
mand, undervisningskonsulent Hans Jørgen Laustsen, ud-
kastede i 1987 tanken om, at etablering af en frilandsafde-
ling ved museet kunne være et svar på en eller flere af de
udfordringer, som museet stod over for. Her kunne man på
én gang løse en række pladsproblemer, dokumentere udvik-
lingen på Esbjerg havn via opførelse af bygninger og værk-
steder herfra og samtidig opbygge et publikumstilbud, som
kunne gøre Fiskeri- og Søfartsmuseet konkurrencedygtigt
over for sommerlandene ved at omplante disses aktiviteter
til museumsgrund, hvor de skulle indgå i historiefortællin-
gen. Allerede samme efterår vedtog museets bestyrelse at
søge et sådant projekt realiseret.
Da Horst Meesenburg, der - efter ansættelsen af cand.
phil. Poul Holm som museumsinspektør i 1986 havde fået
titel af direktør - på dette tidspunkt havde annonceret sin af-
gang på grund af pension, skulle opgaven lægges på skuld-
rene af en ny direktør. Til denne post ansatte bestyrelsen
cand. mag. Morten Hahn-Pedersen, der tiltrådte den 1. fe-
bruar 1988.
Direktørskifte på Fiskeri- og Søfartsmuseet i februar 1988.
Til højre den afgående direktør Horst Meesenburg og til venstre
den nytiltrådte Morten Hahn-Pedersen.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...240