28
Museum - og attraktion
Allerede ved Fiskeri- og Søfartsmuseets start i 1968 tilfø-
jede saltvandsakvariet museet en status som attraktion i den
offentlige bevidsthed. Denne status blev yderligere udbyg-
get med tilkomsten af sælariet i 1976, som på det nærmeste
fordoblede museets besøgstal til omkring 170.000 gæster på
årsbasis. Besøgsudviklingen fik museet til at interessere sig
for, hvem gæsterne var, og hvorfra de kom. Man lavede de
første små publikumsundersøgelser, og engagerede sig også
organisatorisk i det lokale turismearbejde. Aktiviteterne
i sælariet bibragte i en årrække museet megen gratis me-
dieomtale, og markedsføringsarbejdet bestod primært i ud-
sendelse af redaktionelt stof til medierne, mens der budget-
mæssigt kun var afsat få midler til hvervebrochurer og andet
reklamemateriale.
Da man - bl.a. på grund af øget konkurrence på attrakti-
onsmarkedet - i slutningen af 1980’erne søsatte frilandspro-
jektet, var det imidlertid klart, at satsningen på en museal
offensiv ved at øge egenfinansieringen via entréindtægter
ville kræve yderligere midler til markedsføring. For at få
den bedst mulige effekt for pengene, måtte den øgede mar-
kedsføring følges op med publikumsanalyser og vurderin-
ger af de enkelte reklametiltags gennemslagskraft. Siden
da har en stadig mere udbygget markedsføring, opfølgende
Sommerdag på Fiskerimuseet 2007.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...240