205
(cafe), Maria Lauridsen (cafe), Pernille Lysebjerg (cafe),
Trine Lindberg (butik/skranke), Trine Mogensen (butik/
skranke), Anne Kirstine Møller-Madsen (butik/skranke),
Birgitte Nielsen (butik/skranke), Nives Emma Nielsen
(cafe), Leonie Nørregaard (cafe), Astrid Refstrup Pedersen
(cafe), Alice Petersen (cafe), Hanne Mette Petersen (butik/
skranke), Dorthe Schmidt (butik/skranke), Tove Svendlund
(cafe), Ingelise Sørensen (butik/skranke), Mette Sørensen
(butik/skranke), Trine Tarp (butik/skranke), Anita Tørnæs
(cafe), Evelyn Urban (cafe), Charlene Tørnæs (cafe), Karo-
line Vingborg (butik/skranke), Signe Vækild (cafe), Karen
Vøge (butik/skranke), og Søren Østergaard (cafe).
Drifts- og administrationsafdelingen:
Afdelingsleder Lisbet
Drangsfeldt (civiløkonom) samt: Marie Hellesøe (IT-med-
arbejder), Søren Andersen (akvarieassistet), Jon Borg (fri-
landsmedhjælper), Richard Bretschneider (akvarieassi-
stent), Bente Møller Christensen (akvarieassistent), Maiken
Dahl (akvarieassistent), Erling Eriksen (frilandsmedhjæl-
per), Michael Frandsen (akvarieassistent), Grethe Høyer
(rengøringsmedhjælp), Arne Jakobsen (frilandsleder), Hed-
vig Jensen (rengøringsassistent), René Mærsk (akvarieas-
sistent), Erling Nielsen (akvarieassistent), Bjarne Poulsen
(rengøringsmedhjælp), Nikolaj Revsbeck (akvarieassistent),
Arne Sørensen (akvariemester), Leo Thorning (rengørings-
medhjælp) og Simon Winkler (akvarieassistent).
Arbejdet ved forskningsenheden CMRS omfattede for-
uden museets forskere 15 ansatte ved Syddansk Universitet
- Esbjerg.
Endelig blev Frilandsafdelingens arbejdende værksteder
drevet ved hjælp af cirka et halvt hundrede frivillige medarbej-
dere, som foruden “museets” ravsliber omfatter vodbinderen
og bloksavsfolkene samt medlemmerne af museets motorklub
og smedelaug. De frivillige yder en formidabel formidlings-
mæssig indsats for museet, som er af uvurderlig betydning for
frilandsafdelingens værdi og gennemslagskraft.
Blandt museets faste medarbejdere tog man i 2007 af-
sked med Judith Hansen (skranken), Pernille Lysebjerg (ca-
féen) og Astrid Pedersen (caféen). Blandt museets mange-
årige projektforskere måtte man også sige farvel til Morten
Karnøe Søndergaard, der efter afslutningen af sin ph.d. i
september pr. 1. december 2007 blev ansat som museums-
inspektør på Skagen By- og Egnsmuseum. Omvendt kunne
man sige velkommen til Gert Lykke Jensen (skibstømrer)
og Jon Borg (frilandsafdelingen). Mod slutningen af året
ansattes desuden cand. scient., ph.d. Lasse Fast Jensen som
biolog med arbejdsstart pr. 1/1 2008. Han afløser Svend
Tougaard, der inden sin pensionering ved årsskiftet 2008/09
er frikøbt til i 2008 at samle op på sin mangeårige enga-
gerede og banebrydende indsats for museets sælforskning.
Alle museets ansatte og frivillige takkes for en god indsats i
det forløbne år.
Besøgstal og økonomi
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøgtes i 2007 af 159.573 gæster -
en fremgang på godt 12.300 besøgende i forhold til 2006.
Fremgangen var meget markant i juli, hvor vi i forhold til
året før havde 12.500 flere gæster, mens antallet i august var
4.300 færre end året før. Dette viser med al tydelighed hvor
følsom attraktionsmarkedet er over for udsving i vejret, idet
juli måned 2007 var meget våd og regnfuld.
Årets besøgstal resulterede i højere entréindtægter end
budgetteret. Det gav mulighed for at foretage en række in-
vesteringer, som ellers var planlagt til 2008/09. På denne
baggrund endte museets samlede regnskab for 2007 i en
fornuftig balance.
Set udefra kan velvære og “sælvære” være to sider af samme sag.
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,...240