197
over maskinmestre, der mistede livet under anden verdens-
krig, blevet ophængt i museets forhal. Mindetavlen blev i
2006 overdraget til museet fra maskinmesterskolen.
I særudstillingslokalet fortsatte fra sidste år udstillingen
Hvor blev de af - Esbjergkutterne?
, der viser eksempler på,
hvad der skete med Esbjerg-kutterne, efter at de havde for-
ladt Esbjerg-fiskeriet.
I forhallen kunne man til og med januar seAugust Kruses
malerier fra bygningen af en STAR-platform på EOS-værf-
tet i Esbjerg suppleret med offshore-fotos af Sigurd Solem
samt modeller af en STAR-platform og et forsyningsskib.
Fra den 26. marts satte museet fokus på offshoreaktivi-
teterne med forhalsudstillingerne
Fra Dan til Halfdan
og
Esvagt - en offshorevirksomhed i Esbjerg
. Udstillingerne
belyser gennem tekst, fotos, modeller og genstande off-
shoreindustriens udvikling og betydning såvel nationalt
som regionalt.
En lille udstilling om maritime frimærker med værfts-
motiver fra Region Syddanmark blev åbnet på gangen ved
skolestuen ultimo april, og i juni blev der i østfløjen opsat en
lille fotoudstilling med motiver fra Esbjerg Havn.
Hvalrossen, som siden 2001 har været udstillet i museets
forhal, blev 25. maj afhentet af Naturhistorisk Museum i
Århus, hvor den herefter blev udstillet.
I flere tilfælde har Fiskeri- og Søfartsmuseets udstillinger
været vist andre steder, eller museets medarbejdere har bistå-
et ved opbygning af udstillinger uden for huset. Udstillingen
North Sea Lights
har i 2007 været vist i Hull og Aberdeen.
Føroya Fornminnissavn (Færøernes Nationalmuseum) viste
i år vores vandreudstilling
Pirater og kristne slaver
fra 1.
maj til 15. september. En kopi af denne udstilling åbnede
den 15. juli på Maritime Erlebnis Center, Norddorf, Amrum.
Svend Tougaard og Thyge Jensen har medvirket ved opstil-
ling af et kaskelotskelet og en udstilling, der åbnede 7. maj
på Nationalmuseets Kommandørgård på Rømø. Endelig har
Morten Hahn-Pedersen været medtilrettelægger af plakat-
udstillingen
Baltic Harbours
, som åbnedes i forbindelse
med Baltic Cultural Heritage Forum i Vilnius i Lithauen
den 25. september og siden er udsendt i 500 eksemplarer til
landene rundt om Østersøen.
Undervisning og studiebesøg
Fiskeri- og Søfartsmuseets formidlingstjeneste har skole-
klasser og andre uddannelsesinstitutioner på besøg for in-
troduktioner til museet samt aktiviteter i laboratoriet. I 2007
har ca. 7.700 børn og voksne fået undervisning. De mange
personer var fordelt på 344 skoleklasser eller grupper. Det
er en nedgang i forhold til 2006, men på niveau med 2005.
Afholdelse af børnefødselsdage er fortsat og er blevet en
populær aktivitet, der stadig kun annonceres på museet og
på hjemmesiden. Endelig har formidlingstjenesten i 2007
påbegyndt udvikling af nye undervisningstilbud, bl.a. en
blækspruttedissektion.
Museumskutteren E 1
Claus Sørensen
sejlede i 2007 i
alt 95 ture, hvilket er på niveau med det gennemførte antal
ture i 2006. Der blev gennemført 11 ture med skoler og in-
stitutioner, og fem gange har faddere eller private lejet E 1.
Turistturene tegnede sig i 2007 for 48 ture. Ribe Miljøcenter
benyttede kutteren på 17 ture i forbindelse med optagelse
af vandprøver, mens Esvagt har lejet kutteren fire gange til
bordingøvelser. En gang blev fartøjet lejet ud til bisættelse,
og endelig har E 1 på ni ture været anvendt til indsamling af
dyr til akvariet, undervisning eller anden museumsbrug.
I lighed med tidligere år var Fiskeri- og Søfartsmuseet i
2007 mål for talrige studiebesøg fra ind- og udland. Det dre-
jede sig primært om forskere og studerende, der ønskede at
udnytte museets arkiver og samlinger til forskellige forsk-
ningsprojekter og diskutere disse med husets videnskabe-
lige medarbejdere.
Omvisninger, foredrag og forespørgsler
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøges hvert år af et stort an-
tal foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk,
fagkolleger og lignende grupper, som ønsker omvisning på
museet.
Foredrag er et væsentligt element i Fiskeri- og Søfarts-
museets formidling både i og uden for huset. Museets en-
gagement i samtidsdokumenterende og perspektiverende
undersøgelses- og forskningsarbejde giver stor efterspørg-
sel på foredrag fra museets medarbejdere fra såvel ind- som
udland. Ud over diverse foredrag i Danmark har medarbej-
1...,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,...240