189
Årsberetning 2007
Indledning
I 2007 afsatte Esbjerg Kommune 10 millioner kr. af de så-
kaldte “Esenet-midler” til Fiskeri- og Søfartsmuseets planer
om etablering af et nyt sælarium med tilhørende udstillings-
hal om hvaler i de danske farvande. Fra museets side er vi
naturligvis særdeles glade for denne fornemme kommunale
gestus, og der blev i det forgangne år udført et stort arbejde
i forbindelse med sælarieprojektet. I samarbejde med ar-
kitektfirmaet C.F. Møller blev der udformet et både visio-
nært og kreativt projektforslag. Dette forslag tjener nu som
grundlag for det videre arbejde, som fokuserer på klare eta-
pedelinger af totalprojektet samt optimering af rammernes
udnyttelse, så der forhåbentlig vil kunne reduceres i såvel
anlægs- som afledte driftsomkostninger, inden museet for-
ventelig senere på året lancerer det endelige projekt.
Undervejs i arbejdet med sælarieprojektet blev der fra
politisk hold fremsat forslag om gratis adgang til ti danske
museer - herunder Fiskeri- og Søfartsmuseet - som supple-
ment til den ordning om fri adgang, der allerede eksisterer
på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Forslaget
afstedkom nogen uro hos de berørte museers ledelser, hvor
man især så forslaget som en fare for disse primært egen-
finansierede museers dynamik. Den lange og intense dis-
kussion omkring forslaget, der ikke blev til noget i denne
omgang, skal ikke gentages her. Dog skal det slås fast med
syvtommersøm, at Fiskeri- og Søfartsmuseet - selv med
en stadig bredere vifte af kilder til egenfinasiering - fortsat
er voldsomt afhængig af den økonomiske manøvrefrihed,
som entréindtægterne giver. Til eksempel kan nævnes, at
både museets frilandsprojekt og siden forskningscentret i
udgangspunktet blev finansieret via bl.a. entréforhøjelser. I
det hele taget ville ingen af museets udbygningsprojekter
gennem de seneste 20 år havde kunnet realiseres uden den
sikkerhed for afledt drift, som er forbundet med museernes
egen disponering af entréindtægter. Det gælder også det sæ-
larieprojekt, som Fiskeri- og Søfartsmuseet nu har på tegne-
bordet.
Sælarieprojekt og entrédebat er dog kun et par elemen-
ter i den virksomhed, som blev udfoldet på Fiskeri- og
Søfartsmuseet i 2007, hvor der som vanlig var fuld gang i
såvel videnskabelige som det formidlende arbejde. Herom
kan man læse i nedenstående årsberetning.
Indsamling
Fiskeri, søfart og offshore:
Fiskeri- og Søfartsmuseets har
i 2007 med tak modtaget 37 afleveringer af genstande og
andet materiale fra virksomheder og privatpersoner i hele
Danmark vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore.
I april hjemtog museet en del inventar fra Jensen &
Thomsens skibsproviantering i Helgolandsgade i forbindel-
se med, at forretningen fik nye ejere. Hylder, reoler og disk
blev hjemtaget til brug i en kommende skibsproviantering i
museets frilandsafdeling.
Fra Ole Andersen har museet modtaget et omfattende
materiale bestående af arkivalier, fotos og film fra ESVAGTs
og FOGAs første tid. Fra Esbjerg havn har museet mod-
taget en række genstande fra materiellageret, herunder
vejskilte (”Harwich”, ”Newcastle” ol.) samt bogstaverne,
som hang over indkørslen til auktionshallen med teksten
”FISKEAUKTION”. Fra Torben Abd-el Dayem har museet
1...,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188 190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,...240