182
der er sket ”på den anden side af grænsen”. Det har været et
vigtigt mål med ”Virtuelt Museum” at fremlægge ligheder
og forskelle i den forandring, der har fundet sted i det nord-
lige Tyskland og det sydlige Danmark. Det er naturligvis
stadig sket med en skelen til den generelle tyske og danske
historie, men også med et klart blik for en mere overordnet
forandring i den nordvestlige del af Europa. Det har åbnet
for nogle nye perspektiver, som også vil kunne udnyttes vi-
dere i fremtidige historiske undersøgelser. Et eksempel er
”Den Kolde Krig”, hvor Slesvig-Holsten og Syddanmark var
i den samme situation. Warszawa-pagten opfattede området
som et samlet angrebsområde under en tredje verdenskrig,
og derfor så man sig nødsaget til at danne et fælles forsvar
mod den fælles fjende, selv om de danske politikere - støttet
af hovedparten af befolkningen - i 1950’erne og 60’erne var
meget skeptiske ved at gå sammen med den gamle fjende,
Tyskland. Et par andre eksempler er ”Industrialiseringen”
og ”Landbrugets forandring”, hvor udviklingen i Slesvig-
Holsten og Syddanmark minder meget om hinanden, fordi
forholdene i de to områder på en række punkter har været
ens. Ser man på den forvaltningsmæssige side, så har de
overordnede principper omkring lokalt selvstyre og udfø-
relse af de offentlige serviceydelser så tæt på borgerne som
muligt været fælles. Men der er store forskelle på den måde,
hvorpå forvaltningen og det lokale demokrati er opbygget.
Det har med andre ord været frugtbart at anskue mange em-
ner ud fra et regionalt, tværnationalt perspektiv i stedet for
den traditionelle nationale vinkel. Derved er det muligt at
kunne vurdere de fælles træk, men også at understrege for-
skellene i regionen. Og ikke blot ligheder og forskelle på
tværs af landegrænsen, men også i et vist omfang internt i
henholdsvis Slesvig-Holsten og Syddanmark.
Det været et vigtigt mål med projektet at øge kendskabet
til historien på den modsatte side af landegrænsen. Det er
vores opfattelse, at kendskabet til dansk historie og kultur i
Nordtyskland er beskedent, og at den danske indsigt i tysk
historie og kultur er tilsvarende dårlig. Selv i de områder,
der ligger tæt ved landegrænsen, er der et begrænset kend-
skab til historien og kulturen på den modsatte side af græn-
sen. Dette gensidige ukendskab forsøger vi at være med til
Postkort fra omkring 1980 af fiskerpigen ”Amanda” i Kerteminde.
Kerteminde og andre mindre byer i Østersøen betegnes stadig som
”fiskerbyer”, selv om fiskeriet for længst har mistet sin betydning.
Kilde: Stender Samlingen ved Syddansk Universitet, Esbjerg.
at rette op på ved at præsentere nogle historier, der forhå-
bentlig vil være interessante for både danskere og tyskere.
Det er også grunden til, at alle tekster på ”Virtuelt Museum”
er skrevet på både dansk og tysk. Vi håber f.eks., at danskere
vil finde historien om revolutionen i Kiel i 1918 interessant
og vedkommende, og at tyskere vil interessere sig for bag-
grunden for de danske EU-undtagelser i 1990'rne, når det
bliver forklaret af den tidligere danske udenrigsminister,
Niels Helveg Petersen.
Det er dog ikke blot målet at øge kendskabet til dem ”på
den anden side af grænsen”. Det er et næsten lige så vigtigt
mål, at beboerne i regionen kommer til at kende historien
i deres eget område noget bedre. At de får mulighed for at
skaffe viden om, hvad der er sket omkring dem lokalt og
regionalt. Endelig har vi den forhåbning, at danskere og ty-
skere uden for regionen vil være interesseret i at klikke ind
på det virtuelle museum. Der er et væld af gode og vedkom-
mende historier, der også bør kunne interessere mennesker,
der ikke selv bor i området. Ved at bruge internetmediet er
det muligt at komme langt bredere ud, end når man udgiver
en bog. Mennesker, der bor langt væk, vil uden videre kunne
gå ind på
,
og grupper - der sjældent åbner en
bog - vil forhåbentlig være mere interesseret i at lære noget
om historien ud fra f.eks. billeder, animationer og filmklip.
Vi dækker altså en meget stor region gennem en meget
lang tidsperiode. Det gør det naturligvis umuligt at skrive
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...240