183
”hele historien” om regionen. Vi har valgt at producere 36
forskellige emneområder, fordi det har været det maksimale
antal, vi kunnet nå at behandle ordentligt. Det var først ef-
ter lange og grundige overvejelser, at emneområderne blev
lagt fast, og det skete ud fra tre overordnede kriterier: 1)
Geografisk skulle regionen være fyldestgørende dækket.
Det gælder både i forhold til, at Syddanmark og Slesvig-
Holsten er nogenlunde ligeligt repræsenteret, men også på
en måde, så alle mennesker fra regionen kan finde historier
fra deres eget lokalområde. 2) Kronologisk skulle emnerne
være nogenlunde spredt ud over hele perioden. Vi må dog
erkende, at der er en lille bias, så det 20. århundrede er en
smule overrepræsenteret i forhold til det 19. århundrede.
3) Der var fra starten enighed om, at der skulle være stor
tematisk spredning mellem emnerne. Vi valgte at inddele
i seks tematiske hovedkategorier; politik, økonomi, kultur,
samfund, grænser og havet. De fire første kategorier er mere
eller mindre de forventelige, mens de to sidste i højere grad
er rettet mod særlige kendetegn i regionen. Samtidig har vi
været bevidste om, at en række emner nærmest var tvun-
get med i præsentationen. Det gælder f.eks. de slesvigske
krige 1848-51 og 1864, grænseafstemning og grænseæn-
dring i 1920, den nazistiske periode og den tyske besættelse
af Danmark 1940-45. Uanset om vi har ønsket det eller ej,
så vil der være en forventning om, at ”Virtuelt Museum”
omfatter emner som disse. Men det har også været muligt
at udvælge nogle emner, der vil kunne overraske bruger-
ne. Hvem ville f.eks. vente at finde et selvstændigt emne
om Helgoland, om historiske innovationer i regionen eller
om de fynske malere? I emneudvælgelsen har det på den
måde været et bærende princip, at der både skal være nogle
forventelige emner, men at der samtidig serveres en række
overraskende historier.
Fiskeri og søfart
Fiskeri og søfart er et af de 36 emneområder, vi har valgt at
tage med på museet. Det skyldes, at begge erhverv gennem
årene har præget regionen meget. I mange byer og mange
kystsamfund på begge sider af grænsen har en stor del af
befolkningen levet af fiskeri eller søfart. Samtidig har det
været emne, hvor der historisk set er nogle interessante
aspekter, idet der har været nogle bemærkelsesværdige
forskelle mellem de forskellige områder i regionen. Der er
f.eks. betydelige forskelle mellem udviklingen inden for
fiskeriet i Nordsøen og Østersøen, mens især kystfiskeriet
nord- og syd for grænsen har mindet meget om hinanden.
Regionen har tidligere været kendetegnet ved, at flere byer
har haft nogle meget store flåder af handelsskibe tilknyttet.
Fra midten af 1800-tallet og de følgende 70-80 år udviklede
skibsfarten sig meget forskelligt i de forskellige byer.
Vi har valgt at lave fire forskellige moduler med direkte
forbindelse til emneområdet ”Fiskeri og søfart”. Samtidig er
der en række afsnit under andre emneområder, der er meget
tæt relateret til emnet. Og der er modulet ”Kanalsejlads”, som
er fælles med emneområdet ”Infrastruktur”. Derfor er den IT-
platform, som IFKI har udviklet af meget stor betydning, for-
di brugerne hurtigt - og uden at miste overblikket - kan klikke
mellem modulerne under ”Fiskeri og søfart” til relaterede af-
snit under andre emneområder. Et blandt mange eksempler
er afsnittet om den stigende danske landbrugseksport fra
1880'rne, som både findes under emneområdet ”Landbrugets
Postkortfotografi fra 1920’erne eller 1930’erne af fire fiskere fra Ny-
borg. Kilde: Stender Samlingen ved Syddansk Universitet, Esbjerg.
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,...240