193
Fiskeri- og Søfartsmuseets naturhistoriske forsknings-
og undersøgelsesarbejde omfattede i 2007 bl.a. syv flytæl-
linger over Vadehavet som led i den løbende overvågning
af sælbestanden. Tællingerne forestås af Svend Tougaard
i samarbejde med Thyge Jensen. Der blev som noget nyt
gennemført to flytællinger af gråsæler i marts og april i hen-
hold til den nye forvaltningsplan for sæler i Vadehavet. De
sædvanlige fem flytællinger efter spættet sæl er gennemført
i juni-august. Sælbestanden er i fortsat vækst og oppe på
samme antal som før sæl-døden i 2002.
I maj blev der konstateret PDV-virus hos sælunger på
Anholt, og i den anledning afholdt flere møder om beredska-
bet, både nationalt og i det trilaterale Vadehavssamarbejde.
Der er ikke konstateret syge sæler andre steder end i
Kattegat, og der er rejst tvivl om, hvorvidt det overhovedet
var PDV-virus, der angreb sælerne på Anholt.
Der indsamles informationer om alle strandede hva-
ler fra de danske statsskovdistrikter. Informationerne ind-
går i en database over hvaler i Danmark - en forpligtelse
i henhold til ASCOBANS, som Danmark har ratificeret.
Dataindsamlingen varetages af Fiskeri- og Søfartsmuseet
i samarbejde med Zoologisk Museum i København og
Skov- og Naturstyrelsen i henhold til Miljøministeriets
Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle
. Et
andet forum for indsamling af oplysninger om havpattedyr i
danske farvande er ”Sæler og hvaler i Danmark”. Projektets
aktiviteter koordineres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og fore-
går i samarbejde med Zoologisk Museum i København.
Oplysninger til projektet videreformidles via hjemmesiden
der bestyres af Thyge Jensen. Thyge Jensen
har desuden påbegyndt en sammenfatning af arbejdet med
hvaler i danske farvande til et temahæfte, der ventes at ud-
komme i 2008.
Slutrapporten over havmølle-miljøprogrammet blev
præsenteret af energiministeren den 27. november 2006,
og en populær udgave på både dansk og engelsk forelå i
begyndelsen af 2007. Dermed er det syv-årige projekt af-
sluttet. Svend Tougaard har medvirket i projektet på veg-
ne af Fiskeri- og Søfartsmuseet. Samarbejdet med Kiels
Universitet og FTZ, Büsum, der har fået bevilliget penge til
tilsvarende miljøundersøgelser i forbindelse med planlagte
havvindmølleparker i tyske havområder, blev fortsat, og der
blev gennemført en sælfangst på Rømø den 24. marts.
Pattedyratlasset på næsten 400 sider blev præsenteret
ved en reception på Naturhistorisk Museum i Århus den 2.
maj. Dermed er dette tværinstitutionelle samarbejdsprojekt
tilendebragt efter seks års virksomhed. Svend Tougaard har
siddet i styregruppen for projektet og skrevet afsnittet om
sælerne.
Samarbejde og møder
Fiskeri- og Søfartsmuseets ansatte er aktive i en mængde
faglige sammenhænge. Da det her vil føre for vidt at nævne
alle møder og konferencer med deltagelse af museets med-
arbejdere, skal her blot nævnes de fora, hvor museet er fast
repræsenteret.
Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen blev i 2007
valgt som formand for Museumsrådet for Sydvestjylland,
der afløste det hidtidige Ribe Amts Museumsråd. Muse-
umsdirektøren har desuden sæde i bestyrelserne for Fyr-
skibsfonden, BG Bank Fonden i Esbjerg, Bygd-Fonden,
Adjunkt Jens Auer (t.h.), Syddansk Universitet/CMRS, og et par
studerende studerer sonarresultater under eftersøgning af hansea-
tisk kogge under togt med E 4 HO BUGT i juli 2007.
1...,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,...240