195
Sælekspertgruppe. Endelig er Svend Tougaard medlem af
Wadden Sea Forum, som i regi af det internationale va-
dehavssamarbejde står for udarbejdelsen af en strategi for
Integreret Kystzoneforvaltning (ICZM) til Det Trilaterale
Regeringsmøde i Tyskland i 2010.
Arkiv, bibliotek og samlinger
Richard Bøllund har afsluttet registrering og ordning af
arkivalier fra Danmarks Havfiskeriforening, som ophørte i
1994 med dannelsen af Danmarks Fiskeriforening. Med de
senest indkomne arkivalier afsluttes afleveringerne til mu-
seet fra den landsdækkende fiskeriforening, idet Danmarks
Fiskeriforenings arkivalier fra perioden efter 1994 afleveres
til Erhvervsarkivet i Århus, som er en del af Statens Arkiver.
Erhvervsarkivet rummer i forvejen arkivet for den anden
af de to foreninger, som fusionerede i 1994, nemlig Dansk
Fiskeriforening.
Den 16. oktober 2007 blev der afholdt et møde mellem
Esbjerg Hovedbibliotek og Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvis
bibliotek hører under hovedbiblioteket. Et sådant møde var
ikke blevet holdt i mange år, hvilket først og fremmest skal
tages som udtryk for, at samarbejdet fungerer optimalt. Det
må dog imødeses, at der i forbindelse med kommunalrefor-
men, hvor strukturen på biblioteksområdet ændres, vil ske
ændringer i samarbejdet fremover.
Under den regionale kulturaftale for Vadehavskommu-
nerne er der iværksat et projekt under overskriften ”Bevaring
og formidling af natur- og kulturhistorie iVadehavsregionen:
Etablering af et regionaltABM-samarbejde” (ABM:Arkiver,
Biblioteker og Museer). Et af målene for arbejdet er, at der
inden udgangen af 2008 etableres et fælles formidlingstiltag
i form af en regional internetportal vedrørende regionens
historie. Søren Byskov deltager i projektets styregruppe for
Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Fiskeri- og Søfartsmuseet har i det forløbne år fået gen-
nemgået sin våbensamling med henblik på at sikre, at op-
bevaringsforholdene er i overensstemmelse med politiets
krav.
I foråret modtog museet tilsagn om støtte fra Kulturarvs-
styrelsen til et projekt om konvertering af data fra museets
registreringssystem Arkibas til det nye registreringssystem
Regin. Projektet gennemføres i samarbejde med Hadsund
Egns Museum og Struer Museum, og UNI-C, som er en
virksomhed under Undervisningsministeriet, blev valgt til
at udføre den tekniske del af opgaven. Projektet medfører,
at museet i løbet af 2008 vil være fuldt kørende på Regin,
og registreringerne af museets samling vil derefter løben-
de blive gjort tilgængelige via internetportalen Museernes
Samlinger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
turarv.dk/mussam.
Bevaring
Der sker løbende vedligehold af bygninger og fartøjer på
museets frilandsafdeling. Til brug for skibstømrerens ar-
bejde er hele værftsbygningen blevet indrettet til værksted,
mens småbådene, der tidligere stod der, er flyttet over i det
åbne magasin. Det nyindrettede værksted er også hjemsted
for museets frivillige motorfolk, som mødes en gang om
ugen for at tilse og renovere motorer fra museets samlinger.
I årets løb er flere af de gamle motorer blevet gjort klar til at
kunne startes op, hvilket er en populær tilføjelse til museets
aktiviteter.
En detaljeret bevaringsplan for museets fartøjer er under
Fiskeri- og Søfartsmuseets frivillige “motorfolk” i gang med reno-
vering og vedligehold af motorsamlingen.
1...,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,...240