204
nævnte yderligere foreslået Leif Rasmussen og Anne-Vibe
Jensen til bestyrelsen. Heraf blev Erik Clausen, Per Fisker,
Gunnar Kristensen, Anne Vibe Jensen, John Frikke og Leif
Rasmussen valgt til bestyrelsen, mens Ole Helligsøe blev
valgt som suppleant. Den anden suppleantplads er stadig
vakant.
Ved generalforsamlingens afslutning blev Ulrik Loren-
zen og Leif Lassen takket for deres indsats i Fiskeri- og Sø-
fartsmuseets bestyrelse gennem henholdsvis fire og 14 år.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen
sig med følgende forretningsudvalg: Erik Clausen (for-
mand), Per Fisker (næstformand), Erik Bonde Pedersen, Per
Jørgensen og John Frikke.
Der blev i 2007 afholdt fire møder i Fiskeri- og Søfarts-
museets bestyrelse og forretningsudvalg.
Personale
I 2007 udgjorde Fiskeri- og Søfartsmuseets faste medarbej-
derstab 16 personer på fuldtid, fem på deltid samt 45 på
timelønsbasis. Herudover beskæftigede Fiskeri- og Søfarts-
museet 14 beskæftigelsesansatte og fem projektansatte.
Fiskeri- og Søfartsmuseets ledelse havde i årets løb et
samarbejde med konsulentfirmaet
WorkLife
omkring udvik-
ling af en ny organisationsstruktur for museet. I september
implementeredes en ny struktur med fire afdelinger; en sam-
let afdeling for både den kulturhistoriske og den naturhisto-
riske forskning, registrering og indsamling, en formidlings-
afdeling, en publikumsafdeling og en drifts- og administra-
tionsafdeling. Afdelingerne ledes af hver sin afdelingsleder,
som refererer direkte til museets direktør.
I 2007 har følgende været beskæftiget på Fiskeri- og
Søfartsmuseet:
Direktør:
Morten Hahn-Pedersen (historiker/CMRS).
Forsknings- og samlingsafdelingen:
Afdelingsleder Mette
Guldberg (etnolog - museumsinspektør/CMRS) samt:
Søren Byskov (etnograf - museumsinspektør/CMRS), Ric-
hard Bøllund (historiker - samlinger), Bente Siff Hansen
(registrator), Gert Lykke Jensen (skibstømrer), Poul Jensen
(biblioteksmedhjælper), Thyge Jensen (museumspæda-
gog), Christina Balslev Jespersen (historiker - samlinger),
Svend Kornerup (registreringsmedhjælper), Morten Kar-
nøe Søndergaard (historiker - forskningsassistent/CMRS)
og Svend Tougaard (biolog - museumsinspektør/akvarium
og sælarium).
Formidlingsafdelingen:
Afdelingsleder Ragnhild Skov
(biolog) samt: Marco Brodde (naturvejleder), Niels Chr.
Børsmose (fiskeskipper - E 1), Kim Fischer (naturvejle-
der), Steen Franch (rebslager), Frede Thormod Hansen
(skoletjenestemedhjælper), Asbjørn Holm (museumspæda-
gog), Gunnar Jakobsen (vodbinder), Helge Johannesen (fi-
skeskipper - E 1), Niels Knudsen (udstillingstekniker), Niels
Lassen (fiskeskipper - E 1), Henry Madsen (fiskeskipper - E
1), Anna Muff (formidlingsmedhjælper), Frederik Olesen
(naturvejleder) og Claus Smedegaard (udstillingstekniker).
Publikumsafdelingen:
Afdelingsleder Mette Christensen
(turistøkonom) samt: Eva Thaisen Andersen (butik/skran-
ke), Benthe Backs (servicemedarbejder), Thomas Bertelsen
(cafe), Anne Christina Bøgegaard (butik/skranke), Judith
Hansen (butik/skranke), Jenny Jacobsen (cafe), Daniel
Jensen (cafe), Elsebeth Jensen (butik/skranke), Louise
Jensen (butik/skranke), Mia Jensen (butik/skranke), Mikkel
Jensen (cafe), Maria Juncher (butik/skranke), Camilla
Jørgensen (cafe), Michael Jørgensen (cafe), Anja Kristensen
(butik/skranke), Eva Kristensen (cafe), Pernille Kragh
Erik Nielsen er som tidligere fisker én af dem, der giver frilands-
afdelingen liv.
1...,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...240