198
dere fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2007 bl.a. præsenteret
resultater af husets arbejde i Island og Norge.
Fiskeri- og Søfartsmuseets videnskabelige medarbejdere
har såvel telefonisk som pr. brev eller e-mail besvaret talrige
forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler kan
umiddelbart besvares, mens forskningsrelaterede henven-
delser er mere tidkrævende.
Også museets formidlingstjeneste modtager mange fore-
spørgsler. Dette er ikke mindst tilfældet, når der konstateres
hvaler i danske farvande og i forbindelse med højsæsonen,
hvor mange gæster medbringer ting fra stranden eller ønsker
bestemmelse af arten af fangne fisk og skaldyr. I 2007 har
museet modtaget mange spørgsmål omkring det lille krebs-
dyr langhals, der skyllede op på strandene i stort tal. En mere
speciel opgave var artsbestemmelse af nogle små biller, der
blev fundet på en beboelsesplatform på Nordsøen.
Anden formidling
Ordningen med differentiering i billetpris fortsatte i 2008.
I museets højsæson - månederne juni, juli og august samt
påske- og efterårsferien - opereres med en forhøjet billetpris
som tilskud til de ressourcekrævende, publikumsvendte eks-
tra aktiviteter, der gennemføres på museet i disse perioder.
I skolernes vinter-, påske-, sommer- og efterårsferie har
formidlingstjenesten som vanligt holdt åbent laboratorium,
ligesom man ved hver ferie har tilbudt en række konkur-
rencer, hvori gæsterne kan deltage i hele museets åbnings-
tid. Af specielle aktiviteter afprøvede man i vinterferien en
såkaldt ”spækhandske” for at vise, hvordan sælerne holder
varmen. Børnene fik et lag fedt omkring hånden og skulle
herefter holde ”spækhandsken” nede i iskoldt vand, hvorved
de fik en oplevelse af fedtets isolerende virkning.
Lige inden vinterferien strandede en langluffet grind
ved Husby. I samarbejde med vildtkonsulent Jens Henrik
Jakobsen fra Klosterheden Statsskovdistrikt fik formidlings-
tjenesten skabt en del medieomtale af dyret, der efter nogle
dage blev fragtet til museet, hvor den blev dissekeret under
stor publikumsbevågenhed. Det samme var tilfældet med en
spækhugger, som i vinterferien strandede i Nordjylland og
samme uge bragt til dissekering i Fiskeri- og Søfartsmuseets
frilandsafdeling.
Frilandsafdelingens arbejdende værksteder er en anden
type aktivitet, som foregår i museets højsæson og i ferieperi-
oder. Smede, vodbinder, skibstømrer, rebslager og ravsliber
har været i aktivitet i 2007. Desuden har der løbende været
demonstration af havneafsnittets store bloksav, og museets
motorfolk har lejlighedsvis haft gang i nogle af de gamle
skibsmotorer fra Fiskeri- og Søfartsmuseets samling.
I april kunne Fiskeri- og Søfartsmuseet i frilandsafde-
lingen åbne 1. etape af en ny, handicapvenlig legeplads
med maritimt tema. Legepladsen er udviklet i samarbejde
mellem en arbejdsgruppe fra Fiskeri- og Søfartsmuseet og
legepladsproducenten Monstrum. Der var tale om en sam-
let investering på godt 1,2 millioner kr. i denne nyskabelse,
som har vist sig yderst populær blandt museets yngste gæ-
ster. Finansieringen blev tilvejebragt via fornem økonomisk
støtte fra Esbjerg Fonden, Lida og Oskar Nielsens Fond
samt Claus Sørensens Fond. Legepladsen vil blive udbygget
trinvis, og åbningen af 2. etape vil finde sted i forbindelse
med museets 40-års jubilæum i april 2008.
I forbindelse med ”Lystfiskeriets Dag” den 20. maj stod
Asbjørn Holm fra formidlingen og Rene Mærsk fra akvarie-
afdelingen for aktiviteterne på museet. Der blev bl.a. lavet
Formidlingsafdelingens “åbne laboratorium” var et populært ind-
slag i skoleferierne og i museets højsæson.
1...,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,...240