194
Skibsbevaringsfonden, Post/Tele-Museumsfonden og Fore-
ningen af Specialmuseer i Danmark samt styregruppen
for Center for Energi og Samfund. Museumsdirektøren er
endvidere medlem af bestyrelse og repræsentantskab for
Esbjerg Erhvervsudvikling og har sæde i CVU Vests mid-
lertidige bestyrelse ved institutionens overgang til profes-
sionshøjskole.
Museumsinspektør Mette Guldberg er formand
for
censorkorpset for Almen Etnologi og Europæisk Etnologi
ved Københavns Universitet samt for Kulturarvsstyrelsens
Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie. Desuden har hun
sæde i Kulturarvsstyrelsens Fællesråd, Forskningsudvalget
for Dansk Folkemindesamling, i Skandinavisk Museums-
forbunds danske arbejdsudvalg, bestyrelsen for Historisk
Samfund for Ribe Amt, Det Rådgivende Udvalg for
Vadehavsområdet samt indtil 1. april forretningsudvalget
for Museumsrådet for Ribe Amt. Mette Guldberg er end-
videre medlem af en følgegruppe til Kulturarvsstyrelsens
temagennemgang af danske havne, følgegruppen for pro-
jekt ”Vadehavet kulturarvsatlas” og i udvalget vedrørende
kulturelle aktiviteter i landdistrikter under Direktoratet for
FødevareErhverv.
Sekretariaterne for de danske museers maritime sam-
arbejdspuljer ligger fortsat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Mette Guldberg er sekretær for Søfartspuljen, mens mu-
seumsinspektør Søren Byskov varetager sekretærposten
for Fiskeripuljen. Søren Byskov er suppleant i bestyrel-
sen for Sydvestjysk Folkeuniversitet - Esbjerg, Ribe og
Bramming.
På den naturhistoriske side har Svend Tougaard sæde
i bestyrelsen for naturcentret Tønnisgård på Rømø. Han
fungerer som ekstern ekspert i Miljøklagenævnet og er
ekspertmedlem i KIMO-samarbejdet. Desuden har Svend
Tougaard sæde i en række nationale arbejdsgrupper vedrø-
rende havpattedyr.
Asbjørn Holm og Ragnhild Skov deltager i ”havpattedyr-
gruppen” - et netværk med deltagelse af trænere og dyrepas-
sere fra de danske zoologiske haver og andre institutioner,
der arbejder med sæler og søløver. Fiskeri- og Søfartsmuseet
var den 30. november vært for et møde i netværket.
I international sammenhæng indgår medarbejdere fra
Fiskeri- og Søfartsmuseet i følgende sammenhænge:
Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen er præsident
for de maritime museers verdensorganisation, International
Congress of Maritime Museums (ICMM), og formand for
organisationens Executive Council. Museumsdirektøren har
herudover sæde i rådet for Association of North Sea Cities,
der bl.a. står bag de internationale Nordsøhistorikerkon-
ferencer, og Morten Hahn-Pedersen fungerer i dette regi
som koordinator af de maritime Nordsømuseers samar-
bejdsnetværk, hvis sekretariat nu er permanent placeret på
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Morten Hahn-Pedersen er des-
uden udpeget af Kulturarvsstyrelsen som dansk repræsen-
tant i The Baltic Working Group on Coastal Culture and
Maritime Heritage. Endelig har Morten Hahn-Pedersen i
2007 haft sæde i styregruppen for et udviklingsprojekt for
Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo.
Søren Byskov sidder i styregruppen for NAFHA (North
Atlantic Fisheries History Association).
Akvariebiolog Svend Tougaard er dansk medlem i re-
daktionen af de tre vadehavsnationers tidsskrift
Wadden Sea
Newsletter
. Han er det danske medlem af Den Trilaterale
Som præsident for International Congress of Maritime Museums,
der er de maritime museers verdensorganisation, kunne museums-
direktør Morten Hahn-Pedersen - her sammen med Maltas kultur-
minister og formanden for Heritage Malta - i oktober åbne organi-
sationens konference på Malta. Foto: Frits Loomeijer, Rotterdam.
1...,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,...240