186
Ejder-kanalen hører begge til de mest berømte kanaler i
Tyskland, og førstnævnte har fortsat meget stor økonomisk
betydning for søfarten i den nordlige del af Europa. Derfor
har kanalsejladsen spillet en væsentlig rolle i de seneste
par århundreder, selv det stort set er et ukendt fænomen i
Danmark. Der er samtidig nogle interessante politiske vink-
ler relateret til Kieler-kanalen, fordi anlæggelsen hang sam-
men med den tyske flådeoprustning i slutningen af 1800-tal-
let og begyndelsen af 1900-tallet. Den har haft afgørende
betydning for den tyske flåde i Kejsertiden frem til afslutnin-
gen af Første Verdenskrig, under det nazistiske styre frem til
1945 og under Den Kolde Krig, hvor også danske flådeskibe
jævnligt sejlede gennem kanalen. Dermed havde kanalen
stor betydning for både den militære- og den civile søfart
op gennem det 20. århundrede. På ”Virtuelt Museum” har
vi valgt at vise filmklip fra forskellige steder af Kieler-kana-
len, og vi har valgt lave billedanimationer, der er baseret på
historiske postkort fra de første århundreder af 1900-tallet.
Sammenfatning
”Virtuelt Museum” åbner i april 2008, og det er muligt for
alle at klikke ind på internetportalen
for at
lære noget om regionen Slesvig-Holsten - Syddanmarks hi-
storie i perioden efter 1830.
Det har taget tre år at udvikle museet, og det er sket i
et tæt samarbejde mellem danske og tyske forskere. Fra
Syddansk Universitet har Institut for Historie, Kultur og
Samfundsbeskrivelse leveret en stor del af det historiske
indhold, mens Institut for Fagsprog, Kommunikation og
Informationsvidenskab har stået for at udvikle den internet-
platform, som museet er bygget på. Fachhochschule Kiel,
Zentrum für Multimedia har udviklet design, layout og et
væld af forskellige multimediapræsentationer på museet,
mens Universität Flensburg, Institut für schleswig-holstei-
nische Zeit- und Regionalgeschichte har udtænkt det didak-
tiske formidlingskoncept, ligesom de har leveret en del af
det historiske indhold.
Internetmediet åbner for en række nye muligheder i for-
hold til mere traditionelle formidlingsformer. Der kan vises
billeder, film og forskellige animationer, der igen gør det
muligt at præsentere en levende historieformidling. Det vil
forhåbentlig være med til at udbrede historieinteressen til
mennesker, der sjældent åbner en bog. Internetmediet gør
det også muligt at komme bredere ud end en ved traditio-
nel bogformidling, idet alle, der er opkoblet, kan klikke ind
på vores internetside. Derfor er det valgt at lave forskellige
præsentationer til forskellige brugertyper. Hvis f.eks. en tu-
rist klikker ind på det virtuelle museum, tilbydes han/hun
informationer om museer i regionen, mens der stilles for-
skelligt undervisningsmateriale til rådighed for lærere, der
besøger museet.
Ved at besøge
kan man altså komme på
en historisk rundtur i regionen. Det er naturligvis ikke den
fuldstændige historie der præsenteres, fordi det er en umulig
opgave. Vi har valgt at producere 36 forskellige temaom-
råder, der geografisk, kronologisk og tematisk dækker re-
gionen Slesvig-Holsten - Syddanmark nogenlunde. Det vil
være muligt at finde historier fra hele dette store område. I
præsentationen har vi selvfølgelig haft øje for den generelle
danske og tyske historie i perioden, ligesom vi har haft et
klart blik for den overordnede historiske forandring i den
nordvestlige del af Europa. Ved at komme ud over de na-
tionale rammer har det været muligt at præsentere historier
fra Slesvig-Holsten, der er næsten ukendte i Danmark - og
omvendt. At øge kendskabet til dem ”på den anden side af
grænsen”, har været et vigtigt formål med projektet, fordi
der i dag er en beskeden viden om kulturen og historien på
den modsatte side af landegrænsen. Samtidig har vi forsøgt
at lægge tråde ud, så interesserede brugere selv kan gå vide-
re, og hente yderligere viden i bøger og artikler, der gennem
årene er udgivet om regionen. Eller ved at besøge de mange
museer i regionen, som vi henviser til på Virtuelt Museum.
Noter:
1.
Se Uwe Danker und Astrid Schwabe (2007): Histori-
sches Lernen im Internet. Zur normativen Aufgabe der
Geschichtsdidaktik. In: Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht (GWU), 2007, H. 1, p. 4-19.
2.
KERN svarer til området Kiel-Eckernförde-Rendsburg-
Neumünster.
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,...240